800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Ohýbání
Povrchová úprava, opakované série
Venkovní parapety
Snížení energetické náročnosti obecního úřadu
Podlaha
5 nejnovějších nabídek
Elektrické spotřebiče a elektronika
Světelné zdroje
Automatický balicí stroj SL-70 AD PROFESSOR
Retrofiting stroje, generální opravy vodorovných vyvrtávaček atd..
Diamantový kotouč na beton Bosch

Dotace pro podnikání z OP PIK: Jak si ukrojit ze 120 miliard korun?

13/03/2015

Zatímco operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zatím odpočívá v Bruselu, potenciální žadatelé o dotaci by se měli probudit. První výzvy k podávání žádostí o dotaci by totiž měly být vypsány už na přelomu března a dubna. Jak bude OP PIK vypadat a jaké projekty bude možné podpořit?

Portál BusinessInfo.cz pro vás ve spolupráci s experty společnosti eNovation připravil sérii článků, které vám pomohou zorientovat se v možnostech, jež OP PIK nabízí, a poradí, jak získat na dotaci právě pro váš projekt. Úvodní díl našeho seriálu se věnuje obecným pravidlům pro získání dotace a poradí, co je dobré udělat ještě před vyhlášením dotačních výzev.

Úředníci Evropské komise se ke schválení OP PIK dostanou nejdříve v červnu. A to za předpokladu, že se česká strana vypořádá s předběžnými podmínkami, k nimž se zavázala podpisem Dohody o partnerství. Jelikož ale Ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s tím, že budou první výzvy k podávání žádostí o dotaci vypsány už na přelomu března a dubna, potenciální žadatelé o dotaci by měli začít jednat.

Čeští podnikatelé, malí, střední i velcí, mohou do roku 2020 využít přibližně 120 mld. korun. OP PIK je tak třetím největším operačním programem pro období 2014 – 2020. Operační program je rozdělen do čtyř prioritních os, které jsou dále rozčleněny do 24 programů podpory. Dvacet jich bylo na začátku února 2015 schváleno vládou.

Přehled prioritních os a dotačních programů

Obecná pravidla pro získání dotace

Uchazeč by měl znát jak specifika jednotlivých programů, tak by se měl seznámit i se základními dotačními pravidly. Konkrétní budeme v příštím díle, dnes přehledně shrneme obecné aspekty.

V souladu s evropskými strategiemi jsou primárními příjemci dotací z OPPIK malé a střední podniky, o podporu investic v části programů ovšem mohou žádat i velké firmy. Je však zapotřebí počítat s tím, že u většiny typů projektů dojde oproti minulému dotačnímu období k 15% poklesu maximální výše veřejné podpory.

Malé podniky tedy mohou získat dotaci maximálně ve výši 45 % uznatelných nákladů, střední podniky 35 % a velké podniky 25 %. Výjimky lze dosáhnout u projektů zaměřených na průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo na energetické úspory. Vše záleží na charakteru investice a podmínkách aktuální výzvy.

Jinou základní podmínku pro čerpání dotací určuje jejich územní dimenze. O využití peněz z OPPIK mohou uvažovat podnikatelé ze všech krajů České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

Zájemci o dotace z české metropole však nemusí zcela klesat na mysli. Pokud se rozhodnou k investiční akci vně správních hranic hlavního města, vztahují se na ně stejná pravidla jako na podnikatele z českých, moravských a slezských regionů.

Stanovení podmínek určujících, jaké projekty je možné dotacemi podporovat, je výsledkem dlouhodobých jednání, která musí zohlednit přání členských zemí a strategie EU jako celku. Jednotlivé programy podpory projdeme příště, systematicky podle prioritních os, nyní je dostačující zmínit tři oblasti, kam bude směřovat hlavní podíl dotací:

  • První z nich je podpora činnosti zpracovatelských firem. Bude se jednat hlavně o projekty výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) či zintenzivňování spolupráce výrobních podniků a výzkumného sektoru. Malé a střední výrobní podniky mohou navíc získat peníze na inovování výroby, obměnu strojů, rekonstrukci nemovitostí, poradenství nebo zázemí pro vzdělávání zaměstnanců.
  • Druhým podporovaným odvětvím jsou informační a komunikační technologie, zejména projekty na vývoj sofistikovaných ICT řešení, budování datových center či pokrytí republiky vysokorychlostním internetem.
  • Třetí prioritou bude oblast efektivnějšího nakládání s energií, ať už projekty rozvíjející energetickou infrastrukturu nebo ty zvyšující účinnost výroby, respektive snižující energetickou náročnost v mnoha podnikatelských odvětvích.

Co udělat ještě před vyhlášením dotačních výzev?

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje na přelomu března a dubna vyhlásit první výzvy v některých z nejpřipravenějších programů. Co by měl podnikatel skutečně zvažující podání žádosti o dotaci udělat už nyní?

Pro správné uchopení projektu je zapotřebí provést kvalitní dotační audit. Jeho smysl spočívá v identifikování nejvhodnějšího dotačního titulu a získané povědomí o podmínkách konkrétního programu usnadní tvorbu investičního plánu.

Stejně jako u nedotačních projektů je investiční plán základním dokumentem, jenž stanoví priority a provedení investice. Žadatel s jeho pomocí prokáže, že má jasnou představu o svých záměrech. Právě podle plánu investice získává podaná žádost o dotaci bodové ohodnocení a jeho příprava tak rozhoduje o úspěšnosti celé dotace.

V této souvislosti není zbytečné zamyslet se nad možnostmi partnerství s výzkumnými institucemi či univerzitami. Kromě navázání užitečných kontaktů existuje i zcela prozaický důvod: partnerství je při hodnocení žádostí bodově zvýhodněno.

5 základních kroků při přípravě projektu:

  • Provést dotační audit/zjistit, která dotace je pro investiční záměr nejvhodnější
  • Zpracovat investiční plán/co hodláte za dotaci pořídit a jaký bude rozpočet
  • Zvážit partnerství s výzkumnými institucemi
  • Zajistit si potřebná povolení
  • Sehnat partnery pro financování


Vzhledem k lhůtám by se žadatel měl co nejdřív pustit do práce! Buď sám, nebo s pomocí dotačních expertů.

V dalším článku se zaměříme na nejdůležitější rozdíly mezi původním programem OPPI a současným OPPIK. Zároveň si projdeme nejčastější chyby, kterých se žadatelé o dotaci v minulých letech dopouštěli.

Přpraveno ve spolupráci se společností eNovation
Autor: Jiří Kvíz


http://www.businessinfo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU