800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Nové dotace z OPŽP

21/03/2014

Dvě oblasti podpory: Výstavba a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (vyčleněno 500 mil. Kč). A Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, s výrazně vyšší dotací - vyčleněny jsou 3 mld Kč.

 

LX. VÝZVA OPŽP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY V RÁMCI PO 3 - OBLASTI PODPORY 3.1 A 3.2

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.

Podoblast podpory 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

  • výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.


Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

  • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových kon- strukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekon- strukce otvorových výplní).

Podoblast podpory 3.2.2. Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímány od 5. března 2014 do 30. dubna 2014.

 

Žádosti na tvorbu projektu přijímáme do 10.4.2014

 

LIX. VÝZVA OPŽP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY V RÁMCI PO 2 - OBLAST PODPORY 2.1

 

11747-opzp_letak_po_2_500

Dotace pro zlepšování kvality ovzduší

Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí - Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší.

Podoblast podpory 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

  • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemis- ními parametry).

Podoblast podpory 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

  • výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a roz- šiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalova- cích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.
  • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plyn- ných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových sta- veb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.
  • pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy).  
  • pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle pova- hy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 5. března 2014 do 30. května 2014.

 

Žádosti na tvorbu projektu přijímáme do 1.5.2014


Registrované firmy mohou zkontaktovat své konzultanty a nové firmy si mohou napsat o dotazník na:

info@industry-eu.cz nebo volat na zelenou linku +420 800 400 464


Máme nejvyšší míru úspěšnosti při získávání dotací pro své klienty!

532109_494052003983849_601826475_n_777_02

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU