800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Oprava komunikace
Kotel
Zateplení RD
Dodání obalů
Vertikální obráběcí centrum
5 nejnovějších nabídek
Bazény a zastřešení
Truhlářská výroba
Ložiska a hnací řemeny
Spojovací materiál, ocel nerez
Lisování tekutého kovu

Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

20/12/2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie..

 

453


VYHLÁŠKA


ze dne 13. prosince 2012


o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)


a)
způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,


b)
vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,


c)
vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů.

§ 2


Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla

(1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vyhlášky rozumí


a)
paroplynové zařízení s dodávkou tepla,


b)
parní protitlaká turbína,


c)
kondenzační odběrová turbína,


d)
plynová turbína,


e)
spalovací motor,


f)
mikroturbína,


g)
Stirlingův motor,


h)
palivový článek,


i)
parní stroj,


j)
organický Rankinův cyklus, nebo


k)
kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.


(2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro


a)
jednotlivou kogenerační jednotku, nebo


b)
sériovou sestavu kogeneračních jednotek,


v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla.

(3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za období podle právního předpisu upravujícího vykazování a evidenci elektřiny, tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvalitu skutečně nabytých a využitých zdrojů a provádějícího některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen "vykazované období"), naměřené na výstupu hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek, pokud celková účinnost, která je stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období dosáhla


a)
v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,


b)
v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) nejméně 80 %.


(4) Pro kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních jednotek s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 3, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Při stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 se


a)
nezapočítává množství vyrobeného tepla bez současné výroby elektřiny a množství energie v palivu spotřebované při výrobě tohoto tepla,


b)
v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů místo užitečného tepla použije teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo spotřeby tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny nebo teplo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (dále jen "užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie"),


c)
v případě kogenerační jednotky následující za předřazenou kogenerační jednotkou, ve které se nevyrábí elektřina ani mechanická energie, v sériovém zapojení kogeneračních jednotek, použije pro výpočet spotřeby energie v palivu množství tepelné energie na výstupu z předřazené kogenerační jednotky do kogenerační jednotky následující.


(6) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje množství elektřiny stanovené podle odstavců 3 až 5, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory primární energie ve výši alespoň 10 % stanovené postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7) V případě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory primární energie stanovené postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

Další informace k článku najdete zde

 

www.enviweb.cz

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU