banner
5 nejnovějších poptávek
Soustružení, výroba de výkresové dokumentace a poptávkového listu
Dodavatel hutních a stavebních materiálů
Výroba dílů dle přílohy
Výroba dílů ze dřeva
Výroba dílů
5 nejnovějších nabídek
FLEXO KABEL 3m 2x1,5mm2 H07RN-F PRYŽ
HUTNÍ Materiál - Ocelové Profily - ihned k prodeji!
Portálové obráběcí centrum FREP-D 20×40 A
Obráběcí centrum typ FFЕQ 100-R/A6
Brusky hrotové - BU 16, výrobce TOS

Nabídka: Technický dozor investora - TDI

Datum vložení: 22.01.2021 / Datum platnosti: 05.02.2021

Základní informace


Péče o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby a se smluvními podmínkami výstavby.

Seznámení se s dokumenty k realizaci tj. realizačním projektem, smlouvami o dílo a stavebním povolením
Protokolární předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zajištění zápisů do stavebních deníků
Kontrola dodržování zadávacích podmínek, projektové dokumentace, smluv a časového harmonogramu a jiných stanovených požadavků investora
Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu
Fotodokumentace stavby, celkový průběh výstavby
Sledování kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů
Účast na kontrolních dnech nebo jejich organizace a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí stavby, konstrukcí, vrstev atp.
Technická pomoc při nově nastalých situacích na stavbě
Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací
Účast na předání a převzetí stavby nebo její části
Zastupování stavebníka na základě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení a součinnosti při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
Kontrola odstraňování vad a nedodělků
Účast na kolaudačním jednání nebo při uvedení stavby do užívání
Průběžná kontrola kvality prováděných prací
Kontrola a vedení stavebního deníku
Zastupování stavebníka (investora) při jednáních s projektantem (autorským dozorem), s příslušnými orgány státní správy (zejména stavebním úřadem) a s jinými účastníky výstavby

Výkon technického dozoru je zapotřebí organizovat vždy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby. Pro potřeby Vaší stavby můžeme nabídnout zajištění občasného technického dozoru (přítomnost autorizované osoby na stavbě 1-2krát týdně), nebo trvalého technického dozoru (denní přítomnost autorizované osoby na stavbě).

Tuto činnost provádí v souladu se Stavebním zákonem osoba autorizovaná v oboru pozemní stavby.

Adresa a kontakty

Grimo BOZP s.r.o.
IČ: 27810003
Větrná 366,Třinec,739 61
E-mail: asistentka@grimo.cz
WWW: www.grimo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU