800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výstavba podélného stání a chodníku
Běžná údržba komunikací
Popisovací fólie
Nákup CNC brusek
Zateplení a výměna oken
5 nejnovějších nabídek
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur
Pokládka živice

Domácí čistírny odpadních vod

11/01/2013

POUŽITÍ

ČOV se používají k čištění komunálních splaškových vod z domácností ,masokombinátů, potravinářských a kosmetických provozoven, hotelů, ubytoven, průmyslových a zemědělských podniků,at.Při navrhování čistíren k čištění biologicky znečištěných vod z výrobních provozů doporučujeme konzultovat vhodnost použití uvažovaného typu ORES BIO s výrobcem – dodavatelem. Čištění vody je plynulé a vyčištěná voda odtéká do kanalizace nebo recipientu.Od umístnění ČOV je odvislá volba mezi základní verzí a dalším příslušenstvím čistírny např.odlučovač tuků, pískové filtry.

TECHNICKÝ POPIS ČINNOSTI ČOV ORES BIO

Komunální splašková voda natéká přes separátor hrubých nečistot přímo do komory aktivace. Znečištěná voda se shromažďuje v akumulační jímce,která je součástí ČOV.Tato jímka slouží též jako jímka aktivace .V aktivaci se pomocí mikroorganismů a kyslíku odbourá podstatná část znečištění.Aktivovaný kal plní funkci nosiče biomasy,sorbentu části znečištění a akumulace anorganických látek. Veškerá voda odtéká přes dosazovací část ČOV do kanalizace nebo vodoteče.Přebytečný kal je ukládán do kalového prostoru ČOV.

OSAZENÍ ČOV

Varianta s obetonováním
Po vykopání jámy , hloubka jámy je závislá na hloubce kanalizace,se vybetonuje podkladní deska .ČOV se postaví na betonovou desku, připojí se na kanalizaci a napustí se vodou , všechny komory současně, do výše odtoku.Provede se opatrné obetonování . beton je nutno vytáhnout o 50 mm nad úroveň okolního terénu ,aby do čistírny netekla dešťová voda. Pokud je čistírna usazena níže je možno provést nastavení nástavbou . Výšku nástavby je třeba prokonzultovat s výrobcem – dodavatelem.U ČOV 3 a 50 EO se smí napustit jen 50 cm vody, čistírna se do této výše obetonuje , tento postup se opakuje do úplného obetonování čistírny.

Varianta samonosná
Postup je shodný jako u varianty s obetonováním , ale místo betonu se použije zemina. Nesmí se použít písek nebo štěrk! ČOV 35 a 50 EO se samonosná nevyrábí.

MONTÁŽ

Montáží ČOV se rozumí propojení více dílů sestavy , osazení dmychadla a rozvaděče.Tuto montáž provádí výhradně pracovník pověřený výrobcem – dodavatelem. Rozvaděč s dmychadlem je instalován v samostatné plastové skříně,řídící jednotce. Tato řídící jednotka se umístní dva metry od ČOV na betonový sokl.

Montáží se nerozumí stavařské osazení skeletu čistírny. Montážní připravenost pro sjednaný typ čistírny zabezpečí investor dle prováděcího projektu.

POPIS FUNKCE

Nosným prvkem čistírny je jednobublinková aerace spojená s koagulací a sedimentací kalové vločky v dosazováku. V aktivaci probíhá degradace organického znečištění biologickou cestou. Následuje separace suspenze a její transport pomocí vzduchového čerpadla zpět do aktivace. Přebytečný kal je shromažďován v kalovém prostoru čistírny a následně stabilizován .Celková konstrukce ČOV ORES BIO zabraňuje hydraulickému přetěžování dosazovacího a aktivačního prostoru čistírny.

POPIS ČINNOSTI

Znečištěná voda natéká přes separátor hrubých nečistot do aktivace , kde se pomocí mikroorganismů a kyslíku odbourává podstatná část znečištění. V aktivaci se udržuje předepsané množství kalu. Aktivovaný kal polní funkci nosiče biomasy , sorbentu části znečištění a akumulace anorganických látek. Veškerá voda odtéká přes dosazovací část čistírny do vodoteče nebo kanalizace. Dosazovací část slouží k oddělení pevných částic od kapaliny a udržení v aktivaci požadované množství kalu. Přebytečný kal je ukládán v kalovém prostoru čistírny. Separátor hrubých nečistot slouží k zachycení pevných a hůře rozložitelných materiálů a čistí se jednou za tři týdny.

ZNAČENÍ VÝROBKU

Na výrobku jsou vyznačeny následující údaje:

 • typ výrobku
 • číslo výrobku je shodné s číslem zakázky
 • datum výroby
 • poznámka

KONTROLY PROVÁDĚNÉ VÝROBCEM

 • zkouška vodotěsnosti del ČSN 75 0905
 • revize rozvaděče
 • funkční zkouška , provádí se při uvádění čistírny do provozu

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • minimální záruční doba je 10 měsíců od uvedení čistírny do provozu u mech.a el. části
 • maximálně 18 měsíců od předání čistírny zákazníkovy u mech.a.el.částí čistírny
 • deset let na plastový skelet čistírny

DODÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ

Odpovědnost za jakost a kompletnost dodávky ČOV ORES BIO nese výrobce. Přejímání výrobku provádí odběratel, jak po stránce komletnosti, tak i po stránce jakosti. Výrobek je dodáván v nesmontovaném stavu. Montáž dmychadla a el.rozvaděče se provádí po usazení čistírny na staveništi.

Součástí každé dodávky je:

 • návod na údržbu a obsluhu
 • schéma el.rozvaděče
 • zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení
 • záruční list
 • písemné ujištění o vydání Prohlášení o shodě

Výrobce – dodavatel zjišťuje dodávky náhradních dílů. Na přáním zákazníka může zajistit dodávku aktivního kalu.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PŘDPISY

Při provozování a údržbě čistírny je třeba dbát všech bezpečnostních předpisů pro práci v prostoru specifikovaném jako septický a předpisů pro práci se zařízením pod elektrickým napětím. Dozor může provádět pouze osoba k tomu pověřená , proškolená a vybavená patřičnými ochrannými pomůckami.

Doporučené ochranné pomůcky: ochranné brýle,gumové rukavice, gumová zástěra, pracovní oděv,holínky ,pokrývka hlavy. Při práci je zakázáno jíst,pít a kouřit.Opravy elektrického zařízení smí provádět pouze osoba s příslušnou odbornou kvalifikací.

UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM

 • vypouštění vyčištěné vody do recipientu schvaluje příslušný vodohospodářský orgán
 • náběh ČOV na požadovaná parametry trvá 30 –36 dní
 • výrobce negarantuje výstupní hodnoty při nepřesném nebo neúplném zadání.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

Při instalaci čistírny je třeba dodržet požadavky vztahující se k požární bezpečnosti stavby ČOV , které jsou stanoveny normou ČSN 75 64 01.

 

ORYX-CZ, s.r.o.

Velké Hostěrádky 213
Velké Hostěrádky
691 74

Kontaktní údaje

Tel.: +420 519 420 061
Mob.: +420 777 620 710; 777 620 711
Fax: +420 519 420 710
E-mail:
Internet:

 

 

http://firmy.industry-eu.cz/oryx-cz-sro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU