800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

Kam na střední školu: V kurzu jsou IT obory, odborníci firmám nestačí

18/02/2013

Praha, 13. únor - Co studovat a který obor bude mít zlaté dno? O tom budou muset rozhodovat tisíce žáků společně s rodiči. Přijímací řízení na střední školy jsou téměř za dveřmi. Mnoho dětí raději volí gymnázia, protože zatím netuší, co chtějí v životě dělat. Jiní volí osvědčené obory. Táhne je k nim možné uplatnění i velké výdělky. Málokdo pochybuje o tom, že zářná budoucnost čeká na absolventy IT oborů. Souhlasí s tím i zástupci Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku, o které se dá říci bez nadsázky, že se jedná o jednu z mála vyhledávaných a kvalitních škol díky modernímu vybavení a odborného pedagogickému sboru.

Zaměstnavatelé hledají absolventy technických oborů. Firmám stále chybějí především konstruktéři, technici, operátoři obráběcích CNC strojů, svářeči a právě specialisté IT. Na druhou stranu studenti mají stále větší zájem o studium s humanitním zaměřením. Ubývá kvalitních techniků a zaměstnavatelé jsou ochotni štědře odměňovat i čerstvé absolventy. Proto je důležité začít budovat kariéru krok po kroku již s výběrem střední školy.

Soukromá střední škola výpočetní techniky (SSŠVT) je střední odborná škola s dlouholetou tradicí ve výuce oboru informačních technologií, fungující od r. 1994. Studentům nabízí studium specializací: grafické systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových sítí, programování a databázové systémy.

V současné době patří mezi nejmoderněji softwarově i hardwarově vybavené školy v ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří jsou ve svých oborech fundovanými profesionály.

Kvalita výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy. O absolventy školy je rovněž značný zájem na trhu práce. Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS.

Přijímací řízení

Písemné přijímací zkoušky se na SSŠVT nekonají. Uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole resp. v 8. ročníku a  1. pololetí 9. ročníku ZŠ, na základě doplňkových kritérií. Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů je získáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích (1. a 2. pol. 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku).

Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které studentům umožňují získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Studenti si vytvoří základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se spravovat i zabezpečit operační systémy, počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory, navrhovat databázové systémy. Získají nemalé dovednosti v oblasti programování. Dokáží ovládat, spravovat, navrhovat a zabezpečit počítačové sítě. Osvojí si praktickou správu hardware počítače, především pevných disků. Získají schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i rozsáhlé praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučí se profesionálně pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využijí již během studia při souvislé odborné praxi na specializovaných pracovištích institucí zabývajících se informačními technologiemi.

Ve výuce odborných předmětů je kladen značný důraz na její praktičnost. Je koncipována tak, aby si studenti mohli získané teoretické poznatky ihned ověřit  přímo při práci s výpočetní technikou, kterou mohou vždy využívat v maximálním počtu vyučovacích hodin.

Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů. Ve vyučování dvou světových jazyků si studenti osvojí nejen cizojazyčnou komunikaci praktickou, ale i odbornou. Výuka matematiky a fyziky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích  zkoušek na VŠ.

SSŠVT klade velký důraz na materiální zabezpečení výuky. Je na vysoké úrovni vybavena výpočetní technikou, která je využívána jak pro potřeby odborných předmětů, tak i předmětů všeobecně vzdělávacích (např. angličtiny či matematiky). Kromě kvalitního hardware je pro jejich výuku využíván i specializovaný software (např. pro matematiku). Studenti mají také k dispozici servis v oblasti výchovného a kariérového poradenství.

Vybavení školy

Škola klade maximální důraz na materiální zabezpečení výuky, které je každoročně zkvalitňováno po stránce hardware i software. Vybavení odborných učeben ICT je každým rokem obměňováno tak, aby plně vyhovělo rychlému tempu rozvoje v oblasti ICT. Studentům jsou dále k dispozici odborné učebny fyziky a elektrotechniky. Všechny odborné učebny jsou pro zkvalitnění pracovního prostředí klimatizovány. Nechybí ani moderní multimediální knihovna, plně vybavená posilovna a kvalitní školní hřiště. Samozřejmostí je vybavení všech  učeben multimediální technikou (dataprojektory) i možnost bezdrátového připojení k Internetu v celém areálu školy.

Sportovní akce

SSŠVT již tradičně pořádá v průběhu školního roku pro své studenty celou řadu školních i mimoškolních sportovních akcí: kurz lyžování a snowboardingu pro 1. ročník a sportovní kurz pro 2. ročník a dále lyžařský a snowboardingový, sportovní a vodácký zájezd pro studenty ostatních ročníků. Školou jsou rovněž organizovány mezitřídní turnaje v malé kopané,  florbalu a dalších kolektivních sportech i soutěže jednotlivců v různých sportovních disciplínách.

Kulturní akce

SSŠVT svým studentům nabízí návštěvu divadelních a filmových představení v rámci klubu mladého diváka a filmového klubu. Svou tvůrčí aktivitu mohou studenti uplatnit v rámci Filmového a divadelního festivalu SSŠVT. Tradiční jsou rovněž společenské akce: maturitní ples a imatrikulace studentů 1. ročníku.

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (kód 18-20-M/01)  specializace:

  •  grafické systémy a tvorba webových stránek
  •  správa počítačových sítí
  •  programování a databázové systémy

 

Uchazeč o studiu uvede zvolenou specializaci na přihlášce ke studiu. Při rozřazení budou upřednostňováni uchazeči s lepším výsledkem přijímacího řízení.

Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které umožní získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Student si vytvoří základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se ovládat operační systémy počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Získá dovednosti v oblasti programování. Naučíš se ovládat a spravovat sítě typu LAN. Osvojí si správu HDD. Získáš základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučíš se pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využiješ při odborné praxi na specializovaných pracovištích.

Specializace Správa počítačových sítí

V rámci této studijní specializace studenti nejprve získají znalosti o standardech sítě, protokolech TCP/IP a zvládnou konfiguraci aktivních prvků jak lokální, tak i bezdrátové sítě. Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů  fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech  správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových služeb či směrování. Dále získají potřebné znalosti a dovednosti  pro zabezpečení sítě před napadením viry,  práci s certifikáty, konfiguraci firewallu. Na jejich základě budou schopni vytvářet počítačové sítě od návrhu až po plnou realizaci a uvedení do provozu.

Specializace Programování a databázové systémy

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

Po celou dobu studia se budou studenti setkávat s produkty aktuální sady Creative Suite společnosti Adobe. Nejprve se v programu Adobe Photoshop naučí pracovat s bitmapovou grafikou a v rozsahu od základních technik a pojmů až po pokročilé funkce a jejich využití při zpracování konkrétních úkolů. Osvojí si klíčové pojmy fotografické praxe a naučí se je propojovat s možnostmi editace v PC.

V další fázi se naučí studenti upravovat vektorovou grafiku za pomoci programu Adobe Illustrator, kde se od tvorby jednoduchých vektorových obrázků propracují až ke kreslení ilustrací a scén s realistickou hloubkou a vzdáleností kreslením tvarů pomocí perspektivní mřížky.

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU