800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Slévárenské bedny
Rekonstrukce kulturního domu
Přeprava D/Pfarrkirchen - CZ/Olomouc
Stavební úpravy haly a administrativní budovy
Sběr a odvoz odpadu
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Pokládka zámkové dlažby
Opracování / čištění / finální úprava a balení polotovarů z výroby - volná kapacita
Nabízíme volné kapacity - balení / pytlování – např. pelety, uhlí na gril….
Prášková lakovna

Zavádění programu údržby s využitím infračervené termografie

26/08/2014

fluke_211Rozvoj úspěšného programu infračerveného snímání vyžaduje plánování a akci. Tento článek shrnuje kroky, které vám pomohou rozvinout program termografické kontroly na úroveň klíčové součásti podnikání vaší společnosti. Základním předpokladem je pořízení termokamery a návštěva školení.

 

Fotografie k článku jsou zde (http://bit.ly/1nwEagW)

Další ilustrační fotografie jsou zde (http://bit.ly/1BXFvqE)

 

Začínáme

Získejte podporu nadřízených - pošlete nadřízeným souhrn toho, co jste se naučili na školení termografie, a své nápady, co by mohlo následovat. Vysvětlete, jakou byste chtěli podporu, a zjistěte, jak lze měřit výsledky výkonu termografie.

Procvičujte odečet termografických snímků - chcete-li získat odbornost, snažte se během následujících šesti měsíců používat kameru 2–3krát týdně. Od začátku si plánujte práci, sledujte svá zjištění a dokumentujte si své výsledky.

Pravidelně se setkávejte s přímými nadřízenými, vedoucími a dalšími spolupracovníky - vysvětlujte jim, co termografie zahrnuje, předveďte jim kameru, žádejte je o podporu a připravte jim postupy pro vyžádání termografických průzkumů. Vytvořte galerii úspěšných odhalení pomocí termosnímků, která vám pomůže propagovat váš program v celém provozu.

Integrujte termografii s dalšími činnostmi údržby - termografie je často součástí většího programu preventivní nebo prediktivní údržby. Je možné kombinovat data z několika technologií, například vibrace, analýzy obvodů motorů, vzdušný ultrazvuk a analýzy mazání, a používat je současně ke zkoumání stavu strojního zařízení. V ideálním případě budou tyto technologie pracovat ze stejného počítačového systému pro správu údržby (CMMS), se kterým budou spolupracovat – budou mít přístup k seznamu zařízení a historii a budou moci ukládat zprávy a spravovat pracovní příkazy.

Vytvořte písemné postupy kontrol - písemné postupy kontrol zvyšují kvalitu shromážděných údajů a zajišťují bezpečné provádění kontrol. Mezi klíčové prvky patří bezpečnost, požadované podmínky a návod k interpretaci dat.

 

Podle nařízení 70E asociace NFPA (National Fire Protection Association) musí být všichni pracovníci seznámeni s možnými riziky při práci v blízkosti elektrických zařízení. K dispozici musí být také prostředky osobní ochrany, aby bylo riziko případných nehod co nejnižší. V případě termografů mezi prostředky osobní ochrany obvykle patří oděv odolný proti výbojům a obličejový štít.

Jako výchozí bod při tvorbě vlastních postupů kontrol prostudujte aktuálně platné průmyslové normy. Zjistěte, zda má vaše společnost zavedeny postupy, které lze využít jako vodítko, a poté začněte s největšími elektrickými a mechanickými celky a v průběhu vývoje programu postup upřesňujte.

Nedávejte přednost zjištěním založeným pouze na teplotě. Teplotní měření identifikují problémy velmi dobře a mohou je pomoci charakterizovat, nejedná se však o jediný způsob určení příčiny závad součástí. Vaše kontrolní postupy by měly popisovat podmínky potřebné k nalezení problémů pomocí termografie a současně by měly informovat o dalších technologiích potřebných k dalšímu řešení problémů.

 

Vytvoření inspekčních tras

Vyjděte ze stávajících seznamů zařízení z CMMS nebo jiných přehledů. Vyřaďte položky, které nejsou vhodné pro infračervená měření, a zaměřte se na zřízení, která mohou způsobovat zpomalení výroby. Pokud je to možné, řiďte se poznatky z minulosti: kde v minulosti došlo k poruchám?

Pomocí databáze nebo tabulky aplikace Excel seskupte zbývající zařízení podle umístění nebo funkce do zhruba 2–3hodinových bloků kontrol.

Seznamy nemusí být aktuální, počítejte tedy s tím, že první cyklus kontrol zabere více času, když budete dohledávat zařízení, aktualizovat seznamy, řešit zpřístupnění apod. Během prvního cyklu je také vhodné pořídit digitální snímek každého zařízení a uložit tyto snímky do databáze zařízení, kde budou v případě potřeby kdykoli k dispozici.

Pokud je termografie ve vašem závodě novinkou, první cykly kontrol mohou přinést větší počet nálezů. Další kontroly by již měly probíhat snáze. Zhruba po třech cyklech proveďte reorganizaci tras tak, aby byly efektivnější, a v případě potřeby do cyklu kontrol přidejte nové trasy a nová zařízení. Optimální frekvenci kontrol je třeba určit podle potřeb jednotlivých zařízení. V závislosti na jejich stáří či míře zatížení nebo zanedbávání údržby se může frekvence kontrol zvýšit.

Na frekvenci kontrol má vliv velký počet faktorů. Hlavními faktory jsou bezpečnost, nahraditelnost zařízení, náklady v případě poruchy a frekvence, s jakou problémy ovlivňují výrobu nebo údržbu. Tento poslední bod je natolik důležitý, že byste měli věnovat čas analýze poruch v minulosti; promluvte si se spolupracovníky a proveďte kontrolu záznamů o závodu. Když zařízení projde několika cykly kontrol, můžete dospět k závěru, že dobře vyhovují následující frekvence:

Typ zařízení

Frekvence kontrol

Rozvodny vysokého napětí

1–3 roky

Transformátory

ročně

Řídicí centra motorů 440 V s klimatizací

6–12 měsíců

Bez klimatizace nebo starší

4–6 měsíců

Vybavení elektrického rozvodného systému

4–6 měsíců

Velké motory*

ročně

Menší motory

4–6 měsíců

*Zahrnuje také použití analýzy vibrací, analýzy stavu strojních zařízení a analýzy mazání.

 

 Je také důležité zkontrolovat všechna nová zařízení, a to jak během jejich začleňování, tak – v případě větších zařízení – při vytváření základních specifikací. Pokud je nově dodané zařízení poškozeno, zkontrolujte je co nejdříve, abyste mohli určit jeho skutečný stav. Některé závody vysílají své termografy mimo závod na kontrolu zařízení před jeho dodáním. To často umožňuje nalézt nedostatky a problémy ještě před vydáním souhlasu s převzetím zařízení. Pokud jsou na zařízení prováděny opravy nebo úpravy, musí CMMS upozornit termografa na provedení následné kontroly; opravy nejsou často z nejrůznějších důvodů provedeny náležitě, nepředpokládejte tedy, že je vše v pořádku, dokud to následné kontroly nepotvrdí.

V termínu provedení kontroly nemusí pro ni být vhodné podmínky. Tuto nedokončenou práci je třeba naplánovat na jiný termín před dalším cyklem, vyhraďte si proto nějaký čas na tyto dodělávky. Také si vytvoříte seznam zařízení, která vyžadují zvýšenou pozornost, než budou opravena; mnoho termografů zařazuje tyto jednotky do týdenní trasy, dokud nedojde ke změně jejich podmínek.

 

Provádění kontrol

Dobrým nápadem je pracovat s kontrolním seznamem před zahájením kontroly.

• Ujistěte se, že je termokamera Fluke připravena k práci.

• Nabijte baterie.

• Zkontrolujte, zda je systém kalibrován, zaměřením na černé referenční těleso, nebo pomocí jednoduché „kontroly slzných kanálků“.

• Vymažte z paměti dříve zaznamenaná data.

• Pokud půjdete po inspekční trase, kterou jste již absolvovali dříve, nahrajte si do kamery předchozí výsledky, abyste je mohli porovnat s novými zjištěními.

• Pokud je vyžadováno další vybavení, například digitální klešťový přístroj pro odečty zátěže nebo hlasový záznamník apod., vezměte si je také s sebou a zkontrolujte, zda je v dobrém provozním stavu.

 

Uspořádejte schůzku se spolupracovníky z dané oblasti, kde budete ten den provádět kontrolu. Proberte s nimi všechny důležité body (bezpečnost, stav zařízení apod.) a poznamenejte si všechny nezvyklé podmínky, které by mohly mít vliv na vaši práci. Zeptejte se jich, zda si nevšimli nějakých problémů. Protože pravidelné kontroly by mělo provádět více osob, je nyní také vhodná příležitost probrat vše potřebné se svým doprovodem. Doprovod obvykle vyhledává zařízení, která je třeba zkontrolovat, odstraňuje kryty panelů, provádí odečty zátěže a dbá o bezpečnost termografa při používání termokamery Fluke. Doprovod by také měl umět doplnit všechny nezbytné informace o podmínkách a nezvyklých vlastnostech zařízení. Během schůzky před započetím práce je také důležité přesně identifikovat osoby, které je třeba upozornit, pokud dojde ke kritickému nebo nouzovému stavu.

Když vstoupíte na místo kontroly, věnujte chvilku zorientování se – určete únikové trasy a povšimněte si potenciálních rizik. Mnoho termografů začíná elektrickou inspekci prohlídkou krytů panelů, dokud jsou zavřené; pokud je některý z nich nezvykle zahřátý, může být vhodné před přístupem k zařízení uvnitř podniknout další bezpečnostní opatření. Vybavení pro ultrazvukovou vzdušnou kontrolu může zjistit velmi užitečné doplňkové příznaky a poskytnout další záruky, že je situace bezpečná.

Pokud neprovádíte první základní inspekci, zaznamenejte termosnímky jen v případě nalezení problémů nebo výjimek. Proveďte pečlivě kontrolu z několika různých úhlů a shromážděte všechny doplňkové údaje, které mohou být užitečné při analýze, včetně dalších vizuálních snímků dané součásti. Teplotu měřte pouze v případě, že narazíte na nějaký problém. V takovém případě, je-li to vhodné, můžete provést korekci emisivity a korekci odražené teploty (RTC). Další analýzu je obvykle snadnější provádět po návratu v kanceláři u počítače.

 

 

U elektrorozvaděčů, například u panelu MCC, otevřete pouze tolik panelů, kolik je bezpečné otevřít. Pokud jsou dvířka rozvaděče ponechána otevřená příliš dlouho, mohou problematická horká místa vychladnout. Po dokončení inspekce rozvaděče by měl doprovod kryt zavřít, aby zajistil bezpečnost pro všechny přítomné osoby. V případě potřeby kolem dané oblasti během inspekce umístěte značky nebo zábrany.

Po dokončení inspekce se krátce sejděte s vedoucími dané oblasti a shrňte jim svá zjištění. Připravte je na obsah své zprávy, oznamte jim, kdy bude zpráva odeslána a proberte s nimi termín dalšího cyklu kontrol.

Po dokončení každé trasy co nejdříve stáhněte do počítače všechna zaznamenaná data, předejdete tak riziku jejich náhodného vymazání. Odstraňte všechny nepotřebné snímky a zbývající zpracujte jednotlivě – jemně dolaďujte teplotní měření a proveďte všechny potřebné úpravy úrovně teplot a nastavení rozpětí. Vložte na stránku zprávy všechny doplňkové údaje, včetně vizuálních snímků kontrolovaného zařízení.

Po dokončení inspekční zprávy přidejte do seznamu příjemců vedoucího, případně obsluhu dané oblasti. Na závěr aktualizujte seznam zařízení – proveďte v něm případné změny, dodatky nebo odstranění.

 

Zpracováno z podkladů společnosti Fluke Corporation, www.fluke.cz a Snell Infrared www.thesnellgroup.com

 

 

Popisek obrázku č. 1

Tento vývojový diagram ukazuje, jak se může termografie logicky začlenit do programu celkové údržby, který zahrnuje další techniky prediktivní údržby (PdM). Zdroj: Fluke

 

Popisek obrázku č. 2

Tento nález, nečekané horké místo v pojistce/držáku pojistky ve střední fázi jednoho třífázového rozvaděče, který nebyl plně zatížen, byl vyhodnocen jako natolik závažný, že nebylo možné čekat na plánované vypnutí. Před inspekcí je třeba připravit protokol, který bude podobné případy efektivně řešit. Zdroj: Fluke

 

 

# # #


O společnosti Fluke

Společnost Fluke, založená v roce 1948, je významný světový výrobce kompaktních profesionálních elektronických měřicích přístrojů. Zákazníky společnosti Fluke jsou technici, konstruktéři, elektrikáři a metrologové, kteří instalují, vyhledávají poruchy a spravují průmyslové elektrické a elektronické vybavení nebo kalibrační procesy.

Fluke je registrovaná obchodní známka společnosti Fluke ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Uvedené názvy existujících společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Další informace naleznete na webu společnosti Fluke.

Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flukeczsk).

# # #

Pro více informací prosím kontaktujte:

 

PRAM Consulting s.r.o.

Stanislav Přibyl
Tel.:     +420 222 351 493
Mobil:   +420 736 684 268

e-mail: stanislav.pribyl@pram.cz

www.pram.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU