731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Obrábění viz příloha
Hutní materiály
Přeprava D/Parsdorf - CZ/Olomouc
Zakázkový tisk
Novostavba rodinného domu
5 nejnovějších nabídek
RVR - Ing. Vladimír Rosenbaum: sanitární příčky a sprchové kouty
Ochranné nátěry
Kalicí folie
Výroba pneumatických válců
Chvalis realizuje dodávky hydraulických systémů pro dieselové lokomotivy a motorové vozy pro CZ LOKO

Ako si naplánovať prechod na novú normu o BOZP?

15/01/2018

 

Pripomienkovanie novelizácie najočakávanejšej normy tohto roka finišuje a vy by ste mali začať s prípravou na zmeny. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) po novom zastreší norma ISO 45001, ktorá od budúceho roka nahradí doterajšiu normu OHSAS 18001. Aktualizovaná verzia kladie väčší dôraz na identifikáciu rizík, ich manažovanie a prijímanie opatrení. Prevedieme vás krok za krokom celým procesom.

 

Čo prinesie nová verzia normy

Zmenám v norme BOZP sme sa venovali už v minulom čísle TS Journalu. V skratke si pripomeňme, že podľa nových požiadaviek ISO 45001 budú musieť organizácie napríklad určiť interné a externé faktory, ktoré môžu mať vplyv na systém manažérstva BOZP. Norma podrobnejšie definuje požiadavky na riadenie rizík a príležitostí a na plánovanie opatrení. Organizácie budú musieť takisto určiť potreby a očakávania zainteresovaných strán a pracovníkov organizácie. Musia zabezpečiť aj aktívnejšiu „účasť pracovníkov“, a to tak, že vypracujú politiku BOZP, určia role,  zodpovednosti a právomoci.

V oblasti požiadaviek na prevádzkové kontroly, havarijnú pripravenosť a odozvy pribudli nové požiadavky týkajúce sa outsourcingu procesov, ktoré môžu mať dopad na systém manažérstva BOZP. Norma obsahuje aj požiadavky na trvalé zlepšovanie vo forme cieľov a procesu trvalého zlepšovania. Vo všeobecnosti norma 45001 slúži ako preventívny nástroj na odstránenie alebo minimalizovanie rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania.

 

"Organizácie musia zabezpečiť aj aktívnejšiu „účasť pracovníkov“, a to tak, že vypracujú politiku BOZP, určia role,  zodpovednosti a právomoci."

 

Postup prípravy na ISO 45001

Ak máte zavedený viac ako jeden systém manažérstva, napr. ISO 9001 a ISO 14001, môžete pokojne naplánovať prechod na tieto nové revidované ISO normy spoločne. Výhodou je zjednodušenie zavádzania nových požiadaviek, skrátenie doby trvania procesu prechodu na revidované ISO normy a v konečnom dôsledku úspora zdrojov a nákladov, ktoré určite bude prechod na nové ISO normy vyžadovať.

 

  1. Zoznámte sa s novou normou ISO 45001

 Na začiatku sa oboznámte s novými požiadavkami normy. Hoci ešte trvá posledné pripomienkové konanie, inštitút ISO už neočakáva veľké zmeny. Aj vzhľadom na to, že štruktúrou a charakterom sa nová norma bude veľmi podobať na normu pre životné prostredia (environmentálny manažérsky systém ISO 14001:2015), kde už inštitúcia cez svoje odborné komisie má svoje skúsenosti.

 

  1. Zaškoľte zainteresovaných pracovníkov

 Každý proces a dielčia činnosť musia mať stanoveného svojho „majiteľa“. Aj systém manažérstva BOZP má mať svojho majiteľa, môžeme ho naďalej volať predstaviteľ vedenia pre systém manažérstva BOZP. Aj keď nová norma takúto funkciu taxatívne nestanovuje a nepožaduje. Táto osoba by mala byť oboznámená – zodpovedná za zavedenie, udržiavanie a zveľadenie systému. Školenia potrebujú aj interní audítori, ktorí postavia systému zrkadlo a preveria plnenie predsavzatí a požiadaviek. A potom samozrejme členovia vrcholového vedenia, ktorí tomu všetkému musia vytvoriť podmienky.

 

  1. Zapojte vrcholový manažment

Vrcholové vedenie spoločnosti má v systémoch manažérstva nezastupiteľnú úlohu. V tomto prípade ide „iba“ o prechod na novú normu, čo predpokladá, že v spoločnosti už systém BOZP funguje. Vedenie musí byť oboznámené minimálne s novými požiadavkami, aby mohlo prijímať správne rozhodnutia, aby mohlo schváliť harmonogram prechodu, príslušné zdroje (finančné, materiálové, technické, technologické či informačné), aby k okamihu prechodu bolo všetko pripravené a zabezpečené. Najlepšia forma informovania vedenia je krátke preškolenie.

 

"Vrcholové vedenie spoločnosti má v systémoch manažérstva nezastupiteľnú úlohu. Najlepšia forma oboznámenia vedenia s novými požiadavkami je krátke preškolenie."

 

  1. Vykonajte rozdielovú analýzu (GAP analýzu)

Aby ste identifikovali nevyhnutné opatrenia a kroky potrebné na prechod, musíte zhodnotiť, v akom stave je váš aktuálny systém BOZP a v čom nespĺňa nové požiadavky. Najčastejšie sa na to využíva tzv. GAP analýza. Môžete ju vykonať interne, napríklad za účasti predstaviteľa vedenia pre systém manažérstva BOZP, majiteľov procesov a interných audítorov; alebo externe za účasti poradenskej organizácie.

Pri analýze postupujte tak, že vypracujete dotazník s požiadavkami podľa normy ISO 45001; ďalej určite kritériá hodnotenia plnenia požiadaviek; zhromaždite informácie o systéme v porovnaní s novými požiadavkami; vyhodnoťte získané informácie; identifikujte rozdiely medzi zisteným stavom a požiadavkami normy a v neposlednom rade navrhnite opatrenia a vypracujte akčný plán pre zavedenie chýbajúcich požiadaviek normy do súčasného systému.

 

"Navrhnite opatrenia a vypracujte akčný plán pre zavedenie chýbajúcich požiadaviek normy do súčasného systému."

 

  1. Zostavte akčný plán

Akčný plán by mal byť vlastne harmonogram, v ktorom stanovíme a pomenujeme niekoľko dôležitých faktov. Určíme zodpovedných pracovníkov a termíny na identifikáciu rozdielov medzi súčasným stavom a novými požiadavkami; ďalej stanovíme čas potrebný na získanie primeraných vedomostí zodpovedných za identifikáciu rozdielov a zavedenie nových požiadaviek. Plán by mal obsahovať aj  vykonanie interného auditu podľa novelizovanej normy s dôrazom na nové požiadavky. Schválenie akčného plánu ako aj jeho kontrola a prípadné aktualizácie sú úlohou vedenia organizácie.

 

  1. Nechajte si poradiť

Audítori TÜV SÜD Slovakia vo firmách, v ktorých certifikujú systém manažérstva BOZP, už v tomto období robia osvetu. V najbližšom období pripravujeme sériu prednášok s výkladom novelizovanej normy a štandardne budeme preškoľovať interných audítorov firiem, aby sa vedeli zhostiť role interného audítora.

 

"V najbližšom období pripravujeme sériu prednášok s výkladom novelizovanej normy." TÜV SÜD Slovakia 

 

Čo nemusíte meniť

Všetky normy pre systémy manažérstva podliehajú pravidelnej revízii v približne päťročných cykloch, aby zohľadnili najnovšiu prax z firiem a nové trendy. Hoci prinášajú zmeny, neznamená to, že musíte všetky doterajšie postupy zahodiť do koša.

Týka sa to napríklad zavedenia nových pojmov. Norma ISO 45001, ako aj ďalšie už revidované normy, zaviedli pojem „zdokumentované informácie“ namiesto doterajšieho pojmu „dokumenty a záznamy“, „dodávateľa“ premenovali na „externého poskytovateľa“, „nákup produktu“ na „externe poskytovaný produkt“. Tieto pojmy nemusíte nutne hneď zaviesť vo vašich dokumentoch.

Nemusíte ani meniť vašu príručku kvality SM BOZP, zrušiť existujúce dokumentované postupy, prečíslovať existujúcu dokumentáciu ani zrušiť funkciu predstaviteľa vedenia, hoci ju už nová norma nevyžaduje.

 

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jášíkova 6

Bratislava

821 03

Slovensko

 

Tel.:+421 248 291 271

Mob.:+421 902 929 160

Fax: +421 248 291 266

E-mail: sykora@tuvslovakia.sk, tuvslovakia@tuvslovakia.sk

Internet: www.tuv-sud.sk

http://www.industry-eu.cz/firmy/tuv-sud-slovakia-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU