banner
5 nejnovějších poptávek
Zámečnické práce
Kovovýroba dílů, stálá spolupráce
Obrábění dílů, ocel, 100ks dle příloh
Dodavatel hutních materiálů
Větrání vzduchu, rekuperace do haly
5 nejnovějších nabídek
Portálové obráběcí centrum FREP-D 20×40 A
Obráběcí centrum typ FFЕQ 100-R/A6
Brusky hrotové - BU 16, výrobce TOS
Frézky nástrojářské - FN 32, výrobce TOS
Frézky nástrojářské - FNGP 40 CNC, výrobce INTOS

Biofiltrační jednotky Alpha

27/11/2017

 

Snižování emisí těkavých organických látek a zapáchajících látekurčené pro snižování emisí těkavých organických látek do ovzduší

Kontaminant : alkoholy, estery, látky BTXE, styren, rozpouštědla řady C a S; benzín, petrolej, nafta, zapáchající látky
Vstupní koncentrace kontaminantu : max. 1500 mg.m-3
Objemový průtok vzdušniny : max. 8000 m3.hod-1
Účinnost : 85 - 99 %
Použitá biotechnologie : Alpha Microx AER

Biofiltrační jednotky ALPHA jsou řešeny jako individuálně konstruovaná zařízení podle konkrétních provozních podmínek a požadavků zákazníka. Biofiltrační jednotky ALPHA jsou obvykle složeny ze dvou základních technologických celků. Prvním je vlhčící zařízení, které zajišťuje vlhčení čištěné vzdušniny a zároveň se proudící vzdušnina dotuje biokatalyzačním roztokem. Druhým je biofiltr, který může být podle potřeb konstruován jako jednostupňový, nebo vícestupňový. Náplň biofiltru - nosič biomasy - je porézní, speciálně upravený substrát organického původu, nebo speciální tvarovky z inertních materiálů.

Biofiltrační jednotku ALPHA doplňuje zařízení na výrobu biokatalyzačního roztoku Alpha. Biokatalyzační roztok Alpha urychluje biochemické procesy. Tak je umožněno konstruovat biofiltrační jednotky ALPHA menších rozměrů oproti klasickým konstrukcím biofiltrů. Biofiltrační jednotky ALPHA jsou vybaveny potřebným technickým zařízením jako jsou čerpadla, elektroinstalace, propojování potrubí, měřicí a regulační prvky, el. rozvaděč a ovládací panel. Na přání zákazníka může být chod a ovládání biofiltrační jednotky ALPHA automatizován.

Biofiltrační jednotky ALPHA jsou výsledkem vlastního vývoje realizovaného ve spolupráci Výzkumný ústav pre ropu a uhlovodíkové plyny, SLOVNAFT VÚRUP , a.s. Bratislava.

Biofiltrační jednotky ALPHA a biotechnologie Alpha Microx AER byly schváleny pro používání v České republice Českou inspekcí životního prostředí, ředitelstvím Praha, Rozhodnutím č.j. 90/ZT/OO/0077/Tom/98 a vyjádřením: "zařízení lze považovat, za předpokladu zajištění odpovídajících podmínek procesu pro daný účel, za zařízení nejlepší dostupné technologie s přihlédnutím k přiměřenosti výdajů na jeho pořízení ".

 

Doba náběhu

Po uvedení do provozu, nebo po výměně nosiče biomasy : max. 72 hod.
Po krátkodobé odstávce (do 48 hod.) : max. 3 hod.

Doba odstávky biofiltrační jednotky ALPHA, pro případ, kdy není dotace vzdušniny s obsahem kontaminantu, je max. 48 hod., optimálně 16 - 18 hod. Tyto krátkodobé odstávky nemají podstatný vliv na účinnost zařízení. Podle požadavku zákazníka a podmínek konkrétního zdroje emisí těkavých organických látek lze biofiltrační jednotku ALPHA upravit pro podmínky odstávek delších než 48 hod.

 

Životnost

Doba životnosti biofiltrační jednotky ALPHA je omezena pouze u nosiče biomasy v biofiltru. Životnost nosiče biomasy organického původu je min. 1 rok, životnost nosiče biomasy na bázi inertních materiálů je min. 5 let.

Náplně v "mokré části" biofiltrační jednotky ALPHA nemají životnost omezenou za předpokladu, že nedojde k nepředpokládanému stavu jako např. výpadku el. energie delšímu než 48 hod., úniku silných oxidantů nebo baktericidních látek do vzdušniny přiváděné do biofiltrační jednotky ALPHA.

Základní konstrukční materiály biofiltrační jednotky ALPHA tvoří polypropylen a nerezová ocel. Tím je zajištěna vysoká životnost všech rozhodujících komponentů.

 

Prostorové a energetické nároky

Biofiltrační jednotku ALPHA je nutno umístit v prostorách, ve kterých teplota neklesá pod 10°C. Pod tutéž teplotní hranici by neměla trvale klesat i teplota čištěné vzdušniny. Každá biofiltrační jednotka ALPHA je konstruována podle prostorových možností zákazníka. Provoz biofiltrační jednotky ALPHA vyžaduje přívod pitné vody, její spotřeba činí řádově stovky litrů za hodinu. Elektrická energie (380V) je nutná pouze pro provoz čerpadel kapalin a dávkování biologických roztoků, její spotřeba se pohybuje řádově v jednotkách kWh.

 

Ceny

Ceny konfigurací biofiltračních jednotek ALPHA jsou kalkulovány individuálně a závisí na požadovaném výkonu a typu kontaminantu. Orientačně lze uvést, že celková cena biofiltrační jednotky ALPHA se pohybuje v rozmezí cca 400 - 600 Kč. m-3 zadaného hodinového objemu průtoku vzdušniny.

V ceně jsou zahrnuty: technologický projekt, výroba a doprava komponentů, montáž a napojení na vzduchotechniku, náplň a biologický materiál, zkušební a ověřovací provoz, garanční měření, proškolení obsluhy, předání do trvalého provozu

Nabídková cena biofiltrační jednotky ALPHA může být stanovena až po proměření parametrů vzdušniny a po propojení upřesňujících inženýrských výpočtů.

 

Servis

Firma ABESS, s.r.o. zajišťuje po celou dobu provozu biofiltrační jednotky ALPHA technologický servis a garantuje trvalý výkon a účinnost zařízení. V rámci technologického servisu zajišťuje rovněž výměny nosiče biomasy a zneškodnění vzniklého odpadu.

 

Reference

Referenčními informacemi jsou výsledky tříletého laboratorního výzkumu a prováděných poloprovozních zkoušek. Při porovnávání účinnosti v různých režimech a při simulaci provozních podmínek bylo prokázáno, že biofiltry ALPHA vykazují rychlejší náběh a lepší stabilitu provozu, než je tomu u biofiltrů klasické koncepce.

Biofiltrační jednotka ALPHA 5000 FN byla instalována a uvedena do trvalého provozu v ALIACHEM, a.s. odštěpný závod FATRA Napajedla pro čištění odpadní vzdušniny vznikající při potisku polyetylénových fólií.

 

ABESS, s.r.o.

Türkova 828

Praha 4

149 00

Česká republika

 

Tel.:+420 233 313 086

Mob.:+420 720 180 028

Fax: +420 233 313 086

E-mail: abess@abess.cz

Internet: www.abess.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/abess-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU