banner
5 nejnovějších poptávek
Olověné autobaterie s elektrolyty
Obrábění dle výkresové dokumentace
Kovovýroba
Zámečnická výroba, svařování
CNC obrábění
5 nejnovějších nabídek
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
Balící linky - Ovinování palet
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S

Čištění a recyklace průmyslových odpadních vod z obrábění hliníkových odlitků

02/01/2017

Úvod

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou potřebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním řádem, je likvidována jako kapalný odpad.

Jedním z těchto výrobních závodů, kde jsme se s problematikou nakládání s technologickými vodami setkali, je závod zabývající se výrobou hliníkových odlitků technologií tlakového lití.

 Zadavatel projektu měl zájem změnit způsob nakládání s odpadní technologickou vodou a požadoval tuto vodu předčistit tak, aby ji bylo možné vypouštět do městské splaškové kanalizace, případně využít vyčištěnou technologickou vodu (TOV) zpět ve výrobním procesu.

 

Původní stav

 První fáze povrchové úpravy odlitků je omílání, kdy hliníkové odlitky jsou opracovávány pohybem v dopravníku s umělými kameny. V provozu jsou dva stroje pro omílání odlitků. Při omílání jsou odlitky oplachovány vodou s obsahem tenzidů. Před instalací ČOV byla oplachová technologická voda po předčištění na odstředivce, kde docházelo k částečnému oddělení obrusu hliníku, čerpána do akumulační a čerpací nádrže a odtud recirkulována. Vzhledem k malé účinnosti odstředivek bylo možné technologickou vodu recirkulovat pouze pro velmi omezený počet pracovních cyklů stroje a znehodnocená technologická voda byla zneškodňována jako kapalný odpad odbornou firmou. Denní produkce likvidovaného odpadu byla 15 m3.

 

Řešení

Hlavním cílem celého projektu bylo najít takové řešení, které i přes velikou rozkolísanost průtoků i znečištění TOV umožní minimalizovat množství vypouštěných vod do kanalizace, množství likvidovaného odpadu (kalů) a zajistí dodržení kvalitativních limitů ukazatelů znečištění odpadních vod podle kanalizačního řádu.

Navržené zařízení pracuje na principu dvoustupňového procesu čištění. V první fázi jde o redukci tenzidů (PAL) a nerozpuštěných látek (obrusu hliníku) metodou chemického srážení, ve druhé fázi se jedná o dočištění vody mikrofiltrací. Tato fáze zajišťuje odstranění jemných vloček sraženiny, vznikající v procesu chemického srážení. Sedimentace vloček vzniklých při chemickém srážení probíhá v individuálně konstruovaném reaktoru vystrojeném lopatovým míchadlem.

Chod zařízení je řízen automatickou jednotkou, která zajišťuje optimální dávkování srážecích a neutralizačních činidel v závislosti na aktuální hodnotě pH. Úprava pH na požadovanou hodnotu je nutností pro čištění s požadovanou účinností. Řídící jednotka je vybavena GSM modulem, který formou SMS zpráv rozesílá hlášení o případných havarijních a poruchových stavech na mobilní telefon obsluhy.

ČOV účinně snižuje koncentrace nerozpuštěných látek (obrus hliníku) a tenzidů (PAL). Vyčištěnou vodu je možné recirkulovat do procesu omílání (v současnosti recirkulováno 100 % celkové denní produkce odpadní technologické vody), nebo ji vypouštět do splaškové kanalizace. Předčištěná odpadní voda s rezervou splňuje limity stanovené kanalizačním řádem.

Objem recirkulované vody v systému je automaticky doplňován užitkovou vodou, a to z důvodu úbytku vody vlivem odparu a únosu vody na výrobcích. Tímto způsobem se daří udržovat koncentraci rozpuštěných anorganických solí (RAS) ve vyčištěné vodě na provozně uspokojivých hodnotách

Vzhledem k charakteru znečištění a nerovnoměrnosti průtoků pracuje čistírenské zařízení v diskontinuálním / cyklickém režimu.

Odvodňování kalů z procesu čištění je zajištěno gravitačně a odparem v kontejnerech s mezidnem z děrovaného plechu a filtrační tkaninou. Sušina po gravitačním odvodnění kalů je cca 20 %.

voda1_367_01

 

 

 

ABESS, s.r.o.

Türkova 828
Praha 4
149 00
Česká republika

Tel.: +420 233 313 086
Mob.: +420 720 180 028
Fax: +420 233 313 086
E-mail:
Internet:

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU