banner
5 nejnovějších poptávek
Olověné autobaterie s elektrolyty
Obrábění dle výkresové dokumentace
Kovovýroba
Zámečnická výroba, svařování
CNC obrábění
5 nejnovějších nabídek
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
Balící linky - Ovinování palet
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S

Čištění technologických odpadních vod s obsahem NEL ze sklářského provozu

04/02/2017

Systém technologické chladící vody (dále jen TCHV) byl v provozu vybudován jako uzavřený okruh. TCHV odtéká z výroby gravitačně do sběrného kanálu a přitéká přes objekty mechanického předčištění a rozdělovací objekt do aktivačních nádrží.

Z důvodu znečištění chladící vody ropnými látkami (dále jen NEL) a možností vypouštět přebytečné chladicí vody do kanalizace bylo nutné řešit jejich čištění tak, aby znečištění nepřekračovalo kvalitativní limity stanovené kanalizačním řádem. Maximální průtok TCHV je 80 m3/hod., koncentrace NEL max. 50 mg/l.

Čistírna je součástí uzavřeného okruhu technologické chladící vody ve sklářském provozu s vazbou na splaškovou kanalizaci, do které jsou v případě potřeby přečerpávány přebytečné vyčištěné chladící vody. Maximální povolený průtok vod vypouštěných do kanalizace je Qmax. = 1,1 l/s a 80m3/den.

Splašková kanalizace z provozu je svedena na městskou ČOV.

 

                  Řešení ČOV

 

 Původní technologie čištění TCHV spočívala pouze ve vypouštění vod přes odlučovač ropných látek. Na základě výsledků provozních testů investor zvolil metodu biochemického čištění s mechanickým předčištěním TCHV. Původní nádrž lapolu byla nově využita jako aktivační nádrž I a dále byla vybudována aktivační nádrž II. V aktivačních nádržích probíhá biochemický rozklad ropných látek využitím biotechnologie Alpha Microx®.

 

1.1                       Mechanické předčištění

Na přítoku TCHV jsou osazeny ručně stírané česle pro zachycení střepů a vertikální lapák písku. Vyklízení písku ze dna lapáku je zajištěno mamutkou, která po otevření tlakového vzduchu vytěží písek do pračky písku. Na rozdělovacím prstenci přítoku TCHV je v případě potřeby možnost uzavření přítoku do aktivační nádrže I. resp. II.

 

1.2                       Biologické  čištění

Do znečištěné TCHV je před přítokem do objektu mechanického předčištění dávkován biokatalyzační roztok Alpha Microx® a roztok biogenních prvků (N, P, K).

V aktivačních nádržích dochází k biochemickému rozkladu NEL pomocí aktivovaného kalu s obsahem bakteriální kultury Alpha Microx®. Aktivační nádrž II je vystrojena nosiči biomasy, tvořenými ocelovými koši z nerezové oceli a tvarovkami z polypropylenu. Koše s nosiči jsou vyjímatelné za plného provozu.

V aktivačních nádržích jsou před odtokovým potrubím umístěny norné stěny tak, aby při havarijním úniku NEL z výrobní haly bylo (po zastavení provzdušňování) možné zachycení plovoucí vrstvy NEL z hladiny TCHV. Z aktivačních nádrží odtéká voda gravitačně do automatického mikrosítového bubnového filtru. Zde dochází pomocí filtrační tkaniny k oddělení vloček aktivovaného kalu. Mikrosítový bubnový filtr nahrazuje dosazovací nádrž.

Vyčištěná voda odtéká gravitačně do podzemní akumulační nádrže o objemu 9 m3. Separovaný aktivovaný kal je buď pomocí kalového čerpadla recirkulován jako vratný kal zpět do aktivačních nádrží nebo jako přebytečný kal odtéká gravitačně do akumulační nádrže kalu.

 

 

Technologické schéma

 

1…hala strojní výroby                              4, 5…aktivační nádrže

2…přítok znečištěné TCHV                     6…mikrosítový filtr

3…rozdělovací objekt                              7…chladící věže

 

 

 

1.3                       Výtlak vyčištěné vody

V běžném provozu recirkulačního okruhu TCHV je z akumulační nádrže vyčištěné TCHV voda přečerpávána na chladící věž.

V případě potřeby je možné vyčištěnou TCHV vypouštět do splaškové kanalizace pomocí kalového čerpadla. Na výtlačném potrubí čerpadla je osazen indukční průtokoměr pro měření množství vody vypouštěné do splaškové kanalizace. 

1.1                       Kvalita vyčištěné  vody

Koncentrace NEL ve znečištěné TCHV se pohybuje kolem 25 mg/l, max. koncentrace je cca 50 mg/l. Koncentrace NEL ve vyčištěné TCHV na odtoku z mikrosítového bubnového filtru dosahuje obvykle hodnot do 1 mg/l, max. 3 mg/l.

1.2                       Kalové hospodářství

Kal zachycený na filtrační plachetce mikrosítového bubnového filtru je po nahromadění ostříknut tlakovou vodou. Kalová voda s vločkami kalu je buď přečerpávána zpět před lapák písku jako vratný kal, nebo je gravitačně vypouštěna do podzemní akumulační nádrže na kal jako přebytečný kal. Přebytečný kal v kalové nádrži je postupně zahušťován. Kal je částečně stabilizován provzdušňováním. Po naplnění nádrže je kal vyvážen fekálním vozem a předáván oprávněné osobě jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech.

 

1.3                       Obtok ČOV 

Obtok aktivačních nádrží bez přerušení čištění TCHV je v případě provozní potřeby možný uzavřením přítokového potrubí v rozdělovacím objektu na lapáku písku, Podle potřeby je tedy možné uzavřít přítok do jedné z aktivačních nádrží, kdy však dojde ke  snížení účinnosti čistícího procesu z důvodu hydraulického přetížení aktivační nádrže, která zůstává v provozu. Jedná se však pouze o nouzová a krátkodobá opatření.

 

1.4                         Měření průtoku vody

Dle požadavku vodohospodářského orgánu je zajištěno měření množství vyčištěné vody, čerpané do splaškové kanalizace v areálu sklářského provozu. Povolené množství je 1,0 l/s, max. denní množství vypouštěné vody je 80 m3/den. Množství vypouštěné vody je měřeno indukčním průtokoměrem (viz kap. 2.3). 

 

                   Závěr

Navržený a realizovaný způsob čištění zaolejovaných chladících vod vychází z ověřeného technologického řešení, tzn. biologického čištění těchto vod s využitím biotechnologie Alpha Microx®. Použitá technologie biochemického čištění s mechanickým předčištěním řeší s dostatečnou účinností čištění zadaného průtoku zaolejovaných chladicích vod na požadované hodnoty znečištění.

Jedná se o účinný a efektivní způsob čištění průmyslových odpadních vod s obsahem NEL, který ve srovnání s jinými metodami redukuje produkci kalů – nebezpečných odpadů a umožňuje dosahovat hodnoty NEL ve vyčištěné vodě nižší než 1 mg/l.

ABESS, s.r.o.

Türkova 828
Praha 4
149 00
Česká republika

Tel.: +420 233 313 086
Mob.: +420 720 180 028
Fax: +420 233 313 086
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU