banner
5 nejnovějších poptávek
Dodávka zvedáků
Veřejné WC
Vybudování spisovny
Výměna dožilých osvětlovacích těles
Dodávka olejů, maziv a dalších produktů
5 nejnovějších nabídek
Certifikáty - Schwer Fittings
H2-lok šroubení se dvěma svěrnými prstenci
Chemie pro čistění vod
Balící linky - Ovinování palet
Nabídka - permanentní magnety - feritový blok - 19,8x15,2x6 (MA) mm

Dusík - SIAD Czech spol. s.r.o.

01/03/2024

Dusík

Dusík je dvojatomový plyn, který představuje 78 % zemské atmosféry.
Kromě vzduchu je dusík obsažen v bílkovinných látkách všech živých organismů, v některých přírodních ložiskách uhlovodíkového zemního plynu a v mnoha organických a anorganických.

Technické vlastnosti
Produkt: dusík
Chemický vzorec: N2
Čistota: ≥ 99.9%
Relativní hustota (vzduch=1): 0.97
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý
Ostatní vlastnosti: netoxický, pouze slabě rozpustný ve vodě a většině ostatních kapalin, špatný vodič tepla a elektřiny, inertní. Avšak při vysokých tlacích a teplotách reaguje s některými reaktivními kovy (jako je lithium a hořčík) za vzniku nitridů a rovněž s některými plynnými prvky, jako je vodík a kyslík.

 

Dusík se používá v různých aplikacích uvedených dále:

Chemický průmysl
V chemickém průmyslu se dusík používá:

 • jako inertní plyn pro nádoby a chemikálie citlivé na kyslík vytvářením prostředí se sníženým obsahem kyslíku, které snižuje bezpečnostní rizika;
 • k pohonu kapalin produktovody;
 • ve výrobě amoniaku.

 

Potravinářský průmysl
V potravinářském průmyslu se dusík používá:

 • k prodloužení skladovatelnosti balených potravin zabráněním kažení oxidací, růstem plísní, migrací vlhkosti a napadením hmyzem;
 • při termoregulaci a chlazení potravin;
 • při rychlém zmrazení (kryogenní zmrazování a IQF) potravin;
 • pro odstraňování plynů z kapalin;
 • pro pneumatickou dopravu složek a vytvoření inertní atmosféry v nádobách na skladování potravin;
 • k chlazení kazících se výrobků během dopravy;
 • při balení v modifikované atmosféře;
 • při kryo-mletí a kryo-krystalizaci potravin;
 • v deodorizaci olejů.

 

Ropný průmysl
V ropném průmyslu se dusík používá:

 • ke zlepšení regenerace a udržení tlaku v ropných a plynových ložiskách;
 • jako krycí plyn ve skladovacích nádržích a při nakládání/vykládání produktů;
 • k proplachování potrubí;
 • k odstraňování těkavých organických sloučenin (VOC) z odpadních toků nebo k chlazení větracích toků;

 

Výroba kovů
Ve výrobě kovů se dusík používá:

 • k ochraně kovů, jako je ocel, měď a hliník, během procesu žíhání, nauhličování a sintrování ve vysokoteplotních pecích;
 • k chlazení matric při tváření a lisování;
 • při uložení kovových dílů za tepla;

 

Kovovýroba
V kovovýrobě se dusík používá:

 • jako profukovací plyn při svařování potrubí z nerezové oceli;
 • jako podpůrný plyn při plazmovém řezání;
 • k prevenci oxidace ve výrobě polovodičů a tištěných spojů.

 

Elektronický průmysl
V elektronickém průmyslu se dusík používá:

 • ke zlepšení systémů regenerace rozpouštědel eliminací používání chloro-fluorokarbonů při čištění.

 

Výroba skla
Ve výrobě skla se dusík používá:

 • k chlazení elektrod v pecích a prevenci oxidace během výroby;
 • ke snížení teploty vzduchu pro optimalizaci chladících rychlostí.

 

Výzkum a zdravotnictví
Ve výzkumu a zdravotnictví se dusík používá:

 • ke zmrazování a konzervaci krve, tkání, spermatu a dalších biologických materiálů.
 • ke zmrazování a rozrušení napadených tkání v kryo-chirurgii a dermatologii;
 • k předchlazení a izolaci v zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), čímž se šetří dražší helium.

 

Stavebnictví
Ve stavebnictví se dusík používá:

 • ke snížení licí teploty betonových směsí, inhibici tvorby prasklin;
 • ke stabilizaci podloží, např. při restaurování šikmé věže v Pise.

Dusík, jeden z plynů s největší průmyslovou spotřebou, se komerčně vyrábí technologií separace vzduchu. Tento proces spočívá v separaci komponent obsažených ve vzduchu:

 • dusík (78 %)
 • kyslík (21 %)
 • argon (0,9 %)
 • ostatní plyny (0,1 %).

 

Současné výrobní závody představují rozvoj Claude-Lindeho procesu pojmenovaného po francouzském a německém vědci, kteří přispěli k jeho vývoji; při chlazení vzduchu původně použili izoentalpickou expanzi pouze u tlakového poklesu, a později izoentalpickou expanzi s produkcí energie.

Provoz zahrnuje dvě kolony nad sebou pracující při různých tlacích, s proudem plynu (stoupajícím) a proudem kapaliny (klesajícím) v rovnováze mezi plynnou a kapalnou fází.Ve směru k vrchu kolony je vzrůstající koncentrace dusíku a ve směru ke dnu vzrůstající koncentrace kyslíku.

Argon se získá ve třetí frakcionační koloně, ve které se opakuje destilační proces na směsi kyslík-argon odebíraní ze středního bodu horní kolony.

V současných závodech na separaci vzduchu se dosáhlo vysokého stupně automatizace a jejich řízení se provádí počítačem; řídící systém ovládá celý výrobní cyklus a následné fáze distribuce produktu až po skladování a použití.

Ve výrobním závodě Osio Sopra, což je konstrukčně nejlepší závod v Itálii v oblasti průmyslových plynů a největší výrobní jednotka SIAD, byla v září 1997 spuštěna nová provozní jednotka T 1000 na separaci vzduchu, která nahradila část starého závodu a zajišťuje výrobní kapacitu 1300 t kyslíku za den.

Jednotka byla projektována SIAD MACCHINE IMPIANTI.

 

Způsoby dodávky dusíku a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

 • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví v kontejnerech a nebo do zásobníků;
 • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
 • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
 • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Dusík je rovněž možné dodávat:

 • v třídách čistoty 4.7 – 4.8 – 5.0 – 5.5 – 6.0.
 • ve speciálních a kalibračních směsích různého složení na zakázku;
 • v syntetickém vzduchu.

 

SIAD Czech spol. s.r.o.

K Hájům 2606/2b

Praha - Stodůlky

15500

Česká republika


Tel.:+420 235 097 520

Fax: +420 235 097 525

E-mail: siad@siad.cz

Internet: www.siad.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/siad-czech-spol-s-r-o 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU