banner
5 nejnovějších poptávek
Návrh a modernizace nových www stránek
Výroba rotačních dílů dle výkresové dokumentace
Výroba dílů, rámů dle výkresové dokumentace
Kovovýroba viz příloha
Kovovýroba, zámečnické práce
5 nejnovějších nabídek
JAKL - okamžitý prodej!
Drť z POM Kepital KP20 v zelenej farbe - NA PRODEJ
Nepodarky o rozmere cca 580 x 450 mm z materiálu ABS Terluran GP35 BK - NA PRODEJ
PP drť Hostacom M2N42 L356015 GR - NA PRODEJ
PC vytlačovací - čirá

Termický rozklad materiálů od společnosti ENRESS s.r.o.

25/02/2018

 

Principy termického rozkladu

Termický rozklad surovin a odpadů patří spolu se spalováním a zplyňováním mezi procesy termochemické konverze. Tyto procesy se navzájem výrazně odlišují v obsahu kyslíku v reakčním prostoru technologie pro termický rozklad materiálů. Na rozdíl od zplyňování a spalování je proces termického rozkladu založen na rozkladu organických látek působením tepla bez přístupu oxidačních médií. V technické praxi bývá dělen do následujících tří kategorií podle používaných teplot, a to na procesy:

  • nízkoteplotní (< 500°C)
  • středněteplotní (500 - 800°C)
  • vysokoteplotní (>800°C)

Při tepelném rozkladu klesá stabilita vysokomolekulárních látek, což vede k jejich štěpení a uvolňování látek nízkomolekulárních. V podstatě při tepelném rozkladu dochází k uvolnění prchavé hořlaviny z tuhého odpadního materiálu, kterým můžou být pneumatiky, plasty, brusné kaly, biomasa, uhlí, kaly z čistíren odpadních vod a další.

Termickým rozkladem vstupních materiálů v procesu vznikají z pravidla tři hlavní produkty:

  • karbonizační pevný zbytek
  • kapalný kondenzát (procesní olej)
  • procesní plyn

Tyto výstupy z technologie TR lze využít jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale především k výrobě tepelné a elektrické energie.

Technologický popis jednotky pro termický rozklad

Vstupní surovina s mechanicky upravenou granulací (drcení) je navážena na požadovanou hmotnost a následně dopravována dopravníkem do hermeticky uzavřeného zásobníku, který je proplachován inertním plynem, aby se zamezilo přístupu okysličovacích medií do procesu termického rozkladu. Princip zásobení technologie termického rozkladu materiálů může být, jak popsáno výše, vsázkový, nebo kontinuální.

Materiál je postupně dávkován do tzv. retorty, kde dochází k ohřevu materiálu na požadovanou teplotu. ENRESS s.r.o. v rámci svých nabízených služeb pro naše zákazníky provádí na své laboratorní technologii elektrotermického rozkladu technologické zkoušky a stanovuje ideální provozní teplotu a čas expozice materiálu v retortě s důrazem na maximální účinnost a ekonomiku vlastního provozu v souladu se zadávacími podmínkami zákazníka.

Retorta je v některých typech technologie pro termický rozklad ohřívána pomocí několika sekcí plynových nebo olejových hořáků, které umožní dosažení maximální provozní teploty až 800°C.

Jiná konstrukční uspořádání technologie pro termický rozklad využívají ohřev elektrický přímotopný, nebo indukční a je známo i řešení pomocí mikrovlnného ohřevu využívající jako zdroj magnetron. Výhodou elektrického a mikrovlnného ohřevu oproti vyhřívání plynem či olejem je zejména skutečnost, že pak taková technologie pro termický rozklad neprodukuje žádné emise.

Vložený materiál je rozkládán na pevný uhlíkový zbytek, který je jímán do popelového boxu na konci jednotky a plynou frakci, která je odváděna potrubím z retorty do cyklonu. Cyklon je zařízení, kde dochází ke zpomalení proudu plynu a pomocí gravitace jsou odloučeny tuhé znečišťující látky. Tento vyčištěný plyn je dále odváděn do primárního chladícího stupně s výměníkem (plyn - vzduch). Sekundární dochlazování tvoří výměník plynu a vody, kde je plyn podchlazován tak, aby vznikl kondenzát, který je shromažďován v nádrži na kapalnou frakci. Tato nádrž je vybavena míchadlem, aby se zamezilo sedimentaci těžkých uhlovodíků.

Vlastní technologie pro termický rozklad je bezpečně řízena z velínu pomocí instalovaných programů procesoru. Výstupy z odběrové sondy jsou vedeny ke kontinuálním analýzám, kde jsou obvykle sledovány významné parametry plynu jako je obsah H2, CO, CO2, CH4 a TOC , dále pak teplotní režim a další.

 

Více informací najdete zde

 

ENRESS s.r.o.

V zářezu 4

Praha

15800

Česká republika

 

Tel.:+420 733 710 631

Mob.:+420 733 710 631

E-mail: office@enress.eu

Internet: www.enress.eu

http://www.industry-eu.cz/firmy/enress-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU