731 155 268
5 nejnovějších poptávek
Dodávka nábytku
Výroba ploché desky dle přílohy
Výroba šroubů dle přílohy
LDPE aglomerát 200 tun
Forma/Odlitek plast
5 nejnovějších nabídek
Auta na operativní leasing
Portál zákony a normy
Elektroinstalace - silnoproud
Držák na 2 ks PET lahve 1,5 l - zinek
Průmyslové čistírny odpadních vod

Služby - Vzdělávání, studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. - Královéhradecký kraj

Vzdělávání se označuje jako proces osvojování znalostí, dovedností a postojů. Je odrazem společnosti a zabezpečuje ho školství. Institucí, které zabezpečují vzdělávání v České republice, je celá řada. Mateřská škola je předškolní zařízení pro děti od 3 do 6 let a představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání. Základní škola je považována za celosvětově základní článek vzdělávání nezletilých. Mohou být zřizovány obcemi, církví, státem nebo mohou být i soukromé. Dělí se na první a druhý stupeň a povinná docházka trvá celkem 9 let. Střední školy v České republice poskytují buď všeobecné střední vzdělání či odborné střední vzdělání. Střední školy mohou být buď všeobecné (gymnázia), které zpravidla připravují absolventy na další vzdělání na vysoké škole, odborné (technické, ekonomické, zemědělské a další), které absolventy kvalifikují pro uplatnění na trhu práce, či učňovské (sřední odborná učiliště), kde je vzdělání zakončeno výučním listem a absolventi jsou kvalifikováni pro výkon dělnických a podobných povolání. Vyšší odborné školy poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Na rozdíl od studia na vysokých školách jsou obory vyššího studia zaměřeny především na praktickou profesní orientaci, trvají zpravidla 3 roky a jsou zakončeny absolutoriem. Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy a jsou jedinou institucí, která má právo udělovat akademické tituly. Mohou být státní, veřejné či soukromé. Studijní programy jsou ucelenou formou vysokoškolského studia. V České republice existují tři typy studijních programů, a to studijní program bakalářský, magisterský a doktorský. Člení se dále na studijní obory, což je konkrétní zaměření daného studia (ekonomika, stavebnictví, zemědělství, lingvistika, stavebnictví a další). Celoživotní vzdělávání je kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí nad rámec počátečního vzdělávání. Může bý realizováno organizovanou formou, prostřednictvím individuální zájmové činnosti či spontánně. Jeho součástí je základní školní docházka i vzdělávání seniorů (takzvaná univerzita třetího věku).

Nenalezen žádný výsledek
Nenalezen žádný výsledek
Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU