banner
5 nejnovějších poptávek
Soustružení dílů
Malířské práce
Obrábění dílů
Poptáváme vložky hadicového ventilu
CNC obrábění dílů
5 nejnovějších nabídek
VOLNÉ KAPACITY PRO LAKOVÁNÍ !!! Kusová a sériová výroba !!
HUTNÍ Materiál, trubky - ihned k prodeji!
LDPE regranulát - různé odstíny
PS regranulate black RAL 9004
Lis Typ ELS xx DEU

Čerstvé zmeny v norme ISO 9001 vyžadujú väčšie zapojenie manažmentu aj komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami

28/12/2017

 

Kvôli rozšíreniu štandardu ISO 9001, ktorý stanoví kritériá pre systém manažmentu kvality a ktorý sa môže použiť v akejkoľvek organizácii, je vydanie ISO 9001:2015 jednou z najvýznamnejších zmien poslednej doby v normách obsahujúcich požiadavky na systémy manažmentu. V septembri 2018 nahradí nová verzia normy už definitívne predchádzajúcu verziu. V súčasnej dobe existuje viac ako milión organizácií certifikovaných podľa normy ISO 9001 vo viac ako 170 krajinách.

 

Norma ISO 9001:2015 je postavená na siedmich princípoch manažmentu kvality:

zameranie na zákazníka,

angažovanosť vedenia,

zapojenie ľudí,

procesný prístup,

zlepšovanie,

rozhodovanie založené na faktoch,
riadenie vzťahov. 

 

V novej verzii normy ISO 9001 je v súčasnej dobe desať kapitol namiesto ôsmich v staršej verzii ISO 9001:2008. Nasledujúca tabuľka ukazuje prehľad kapitol ISO 9001:2008 a nové normy ISO 9001:2015.

 

 ISO 9001:2008

 ISO 9001:2015

 0 Úvod

 0 Úvod

 1 Predmet

 1 Predmet

 2 Citované normatívne dokumenty

 2 Citované normatívne dokumenty

 3 Termíny a definície

 3 Termíny a definície

 4 Systém manažmentu kvality

 4 Kontext organizácie

 5 Zodpovednosť manažmentu

 5 Vedenie

 6 Manažment zdrojov

 6 Plánovanie

 7 Realizácia produktu

 7 Podpora

 8 Meranie, analýza a zlepšovanie

 8 Prevádzka

 

 9 Hodnotenie výkonnosti

 

10 Zlepšovanie


Prvé tri kapitoly v ISO 9001:2015 sú do značnej miery rovnaké ako v ISO 9001:2008. Od štvrtej kapitoly ďalej sa vyskytujú isté rozdiely medzi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Posledných sedem kapitol je momentálne usporiadaných podľa cyklu PDCA (v angličtine Plan, Do, Chceck, Act.).

 

Týmto novým usporiadaním dáva ISO 9001:2015 ďalší impulz k priebežnému a systematickému zlepšovaniu procesov v rámci celej organizácie.

 

Kontext organizácie

Norma ISO 9001:2015 najnovšie vyžaduje, aby organizácia vytvorila svoj systém manažmentu kvality tak, aby odrážal špecifiká externého a interného prostredia, v ktorom organizácia prevádzkuje svoje aktivity. To mimo iné znamená, že organizácia bude musieť posúdiť potreby a očakávania zúčastnených strán a vyhodnotiť a vysporiadať sa s vnútornými a vonkajšími strategickými otázkami. Najnovšie musí organizácia preukázať, že chápe a reaguje na očakávania všetkých zúčastnených strán. Oproti verzii z roku 2008 sa pojem zúčastnené strany rozumie širšie. Okrem zákazníkov sem patria tiež dodávatelia, zamestnanci, akcionári, zákonodarné orgány, spoločnosti, interní zákazníci atď.

 

"Vedenie spoločnosti si musí uvedomiť význam priebežne sa meniacich požiadaviek zúčastnených strán a predvídať ich vo vlastnostiach svojich produktov a služieb."

 

Neočakáva sa, že by organizácie museli v rámci zavedených systémov manažmentu realizovať nové zásadné zmeny. Vedenie spoločnosti si však musí uvedomiť význam priebežne sa meniacich požiadaviek týchto zúčastnených strán a predvídať ich vo vlastnostiach svojich produktov a služieb. Nejde vyrábať ani dodávať dobrý produkt bez toho, aby firma poznala požiadavky a očakávania svojich zákazníkov a tiež zainteresovaných strán. Toto je základom systému manažmentu kvality.

 

ISO 9001:2015 sa tiež viac zameriava na vstupy a výstupy

Dôraz je kladený hlavne na meranie a správne posudzovanie vstupov a výstupov jednotlivých procesov. Podľa normy je potreba starostlivo sledovať, ktoré výrobky, informácie a špecifikácie sú zapojené do výrobného procesu.

 

Zameranie na identifikáciu a hodnotenie rizík je jadrom novej ISO 9001:2015

Zameranie na identifikáciu a hodnotenie rizík má v novej norme veľmi dôležité miesto. Dôrazne je odporúčané, aby organizácia využívala analýzu rizík, ktorá jej umožní zvážiť všetky riziká týkajúce sa riadenia celého obchodného procesu. Toto umožní spoločnosti nielen určiť faktory, ktoré môžu spôsobiť odchýlky systémov riadenia kvality (QMS) od plánovaných cieľov, ale tiež preventívne reagovať na negatívne javy. Dôležitosť aspektu rizík zdôrazňuje norma na mnohých miestach v požiadavkách na systém manažmentu kvality. Pojem „riziko“ sa v novom vydaní normy vyskytuje celkom 48-krát – oproti ISO 9001:2008, kde bol uvedený len trikrát.

 

"Dôrazne je odporúčané, aby organizácia využívala analýzu rizík, ktorá jej umožní zvážiť všetky riziká týkajúce sa riadenia celého obchodného procesu."

 

Dokumentované informácie

Norma ISO 9001:2015 už nevyžaduje povinnú príručku kvality. Miesto pojmu „dokument“ a „záznam“ zavádza pojem dokumentované informácie, ktoré má organizácia vytvárať a riadiť. Dokumentované informácie po novom zahŕňajú ako riadiace dokumenty, tak aj záznamy, môžu byť v ľubovoľnom formáte a môžu pochádzať z rôznych zdrojov a médií. To neznamená, že je vhodné sa zbaviť existujúcich postupov a dokumentácie.

 

Tipy „best practice“ pre tých, ktorých čaká prechod na novú verziu normy ISO 9001:2015, prípadne pre tých, ktorí zvažujú jej implementáciu.

 

  1. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU, PLÁN POSTUPU
     

Prvým osvedčeným krokom je vytvorenie uceleného prehľadu o aktuálnom stave QMS zavedeného a udržovaného v organizácii, zhodnotenie jeho súčasného stavu a definovanie nutných krokov pre doplnenie nových požiadaviek normy na základe nájdených nedostatkov. Jasná implementačná štruktúra založená na „vyplnení“ medzier existujúceho QMS s jasne stanovenými zodpovednosťami a termínmi vždy pomáha udržať projekt tohto významu pod časovou a nákladovou kontrolou.

 

  1. PROCES OVEROVANIA ZHODY


Zdokumentovanie vašich základných procesov a popísanie odhadovaných dopadov implementácie ISO 9001:2015 použijete pri certifikačnom audite podľa ISO 9001:2015. Certifikačné orgány sú povinné preveriť, akým spôsobom vaša organizácia ošetrila overovanie zhody procesov s požiadavkami novej normy ISO 9001:2015.

 

  1. DEFINÍCIA CIEĽOV QMS


Dobre nastavené ciele pre váš QMS musia obsahovať jasne definované cieľové hodnoty pre meranie výkonov procesov QMS. Pri stanovovaní cieľov je dobré vychádzať z rizík a plánov na zníženie identifikovaných rizík. V rámci dodávateľského reťazca je potreba zvážiť aj komplexné riziká ovplyvňujúce ako váš QMS, tak aj QMS vašich dodávateľov. Použitie FMEA (Failure Mode Analysis Effekt) samo o sebe neumožňuje pokryť všetky existujúce prevádzkové riziká. Zmena myslenia od rizík produktu k celkovému riadeniu rizík je potrebná nielen pre certifikáciu, ale zároveň vedie k úspore nákladov v dlhodobom horizonte. Pre spoločnosť je vhodné vytvoriť ucelený plán/register pre riadenie rizík, ktorý zároveň pokryje operačné aj manažérske riziká.

 

  1. MANAGEMENT REVIEW


Pred uskutočnením tejto fázy by ste mali dokončiť príslušné interné audity procesov vášho QMS a k prípadným negatívnym zisteniam priradiť vhodné nápravné opatrenia. Tieto opatrenia a hodnotenia ich efektivity budú podkladom pre hodnotenie efektivity realizovaných procesov QMS. Všetky negatívne zistenia, ktoré sú odhalené pri interných auditoch, sú v podstate bonusom pre proces neustáleho zlepšovania QMS.

 

Akonáhle je dokončený cyklus interných auditov a na nich nadväzujúci proces odstraňovania nezhôd, prichádza na rad Management Review QMS. Na základe správy obsahujúcej popis stavu zavedeného QMS vedenie spoločnosti posúdi stav aktuálnosti interných politík, plnenie stanovených cieľov, výsledky vykonaných auditov, hodnotenie výkonnosti realizovaných procesov, efektivity nápravných a preventívnych opatrení a ďalších povinných oblastí. Na základe týchto hodnotení rozhodne vedenie spoločnosti o potrebe aplikácie vhodných opatrení k dosiahnutiu cieľových hodnôt, dosiahnutiu potrebnej a požadovanej výkonnosti procesov, ako aj o potrebe odstránenia nezhôd či doriešenia zaznamenaných reklamácií.

Podpora vedenia má zásadný význam pre úspech a dlhodobé udržovanie QMS. Norma vychádza z myšlienky, že kvalita je záležitosťou týkajúcou sa všetkých úrovní riadenia v rámci organizácie.

Viac informácií o školení ISO 9001

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jášíkova 6

Bratislava

821 03

Slovensko

 

Tel.:+421 248 291 271

Mob.:+421 902 929 160

Fax: +421 248 291 266

E-mail: sykora@tuvslovakia.sk, tuvslovakia@tuvslovakia.sk

Internet: www.tuv-sud.sk

http://www.industry-eu.cz/firmy/tuv-sud-slovakia-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU