banner
5 nejnovějších poptávek
Kovovýroba, zámečnické práce viz příloha
Dodávka hydraulické ruky s drápákem
Zhotovení stavebních a zednických prací v bytě
Dodavatel prken
Výroba dílů dle výkresů
5 nejnovějších nabídek
Dvou pólový trojfázový asynchronní motor
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - PERFEKT 42CA-CC
LDPE regranulát - různé odstíny
PS regranulate black RAL 9004
Služba recyklace plastů

Technický dozor investora - TDI od Grimo BOZP s.r.o.

09/04/2018

 

 

Vážení obchodní přátelé,

společnost Grimo BOZP s.r.o. se zabývá také činnosti týkající se v oblasti technického dozoru stavebníka.

 

Činnost technického dozoru byla dříve upravena, dnes již neplatnou vyhláškou č. 104/1973 Sb., základních podmínkách dodávky stavebních prací.

Obecně se pod pojmem technický dozor chápe výkon některých specifických činností; stavebníka - objednatele stavebního díla (investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení.

Hlavním a obecným úkolem technického dozoru je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby a se smluvními podmínkami výstavby.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152, odst. 4 cit. zákona).

Tento zákon definuje funkci technického dozoru v §153, odst. 3 a 4, následovně:

(3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

Technický dozor zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli nebo projektantovi a zastupuje ho také u jednotlivých orgánů. Vykonává kontrolní činnost, při které sleduje, zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, projektem a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem.

 

Činnosti nabízené v rámci stavebně technického dozoru:

    -          Posouzení předložených nabídek na realizaci stavby, výběr nejvýhodnější nabídky podle dohodnutých kritérií

    -          Seznámení se s dokumenty k realizaci tj. realizačním projektem, smlouvami o dílo a stavebním povolením

    -          Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zajištění zápisů do stavebních deníků

    -          Kontrola dodržování zadávacích podmínek, projektové dokumentace, smluv a časového harmonogramu a jiných stanovených požadavků investora

    -          Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu

    -          Fotodokumentace stavby, celkový průběh výstavby, zakrytá místa, dodržování BOZP

    -          Sledování kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů

    -          Účast na kontrolních dnech nebo jejich organizace a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí stavby, konstrukcí, vrstev atp.

    -          Technická pomoc při nově nastalých situacích na stavbě

    -          Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací

    -          Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

   -          Zastupování stavebníka na základě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení a součinnosti při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem

    -          Kontrola odstraňování vad a nedodělků

    -          Účast na kolaudačním jednání nebo při uvedení stavby do užívání

    -          Průběžná kontrola kvality prováděných prací

    -          Kontrola a vedení stavebního deníku

    -          Zastupování stavebníka (investora) při jednáních s projektantem (autorským dozorem), s příslušnými orgány státní správy (zejména stavebním úřadem) a s jinými účastníky výstavby


 

Výkon technického dozoru je zapotřebí organizovat vždy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby. Pro potřeby Vaší stavby můžeme nabídnout zajištění občasného technického dozoru (přítomnost autorizované osoby na stavbě 1-2krát týdně), nebo trvalého technického dozoru (denní přítomnost autorizované osoby na stavbě).

Tuto činnost provádí v souladu se Stavebním zákonem osoba autorizovaná v oboru pozemní stavby.

Na vyžádání Vám můžeme dodat seznam staveb, na kterých se naši pracovníci podíleli.

 

Bude nám velkou ctí, pokud Vaše společnost projeví o naše služby zájem. Zaručujeme řádné a svědomité plnění všech povinností a pomoc při realizaci Vašich projektů.

 

 

Těšíme se na spolupráci!

 

Grimo BOZP s.r.o.

Větrná 366

Třinec

739 61

Česká republika

 

Mob.:+420 737 256 037, +420 736 622 173, +420 31 259 849

E-mail: asistentka@grimo.cz

Internet: www.grimo.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/grimo-bozp-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU