banner
5 nejnovějších poptávek
Poptávka - Máme zájem o rekonstrukci krovu, montáž střešních latí, pokládka nové plechové střešní krytiny
Poptávka - Máme zájem o zateplení bytového domu, dotace
Poptávka - Bourací práce, instalace sanity, nové obklady, stavební a zednické práce v koupelně, práce na klíč
Poptávka - Elektroinstalatérské práce v bytě, elektroinstalace
Poptávka - Mám zájem o renovaci oken
5 nejnovějších nabídek
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S
Nábytek, židle, vybavení interiéru do 10ti dní
Použité oktabíny k prodeji
Plastové přepravní boxy
Váš tryskací stroj nepracuje správně?

Henkel 2020

09/01/2020

Strategie

Při formování naší budoucnosti se řídíme jasnou a dlouhodobou strategií, která je založená na našich cílech, naší vizi, misi a hodnotách.

Plánujeme generovat trvale udržitelný a rentabilní růst souvisle až do roku 2020 a v následujících letech. Abychom dosáhli tohoto cíle, chceme se více zaměřit na zákazníky, být více inovativní, agilní a ještě více využívat digitální sféru. Kromě toho chceme prosazovat trvalou udržitelnost v rámci všech našich podnikatelských aktivit, a posílit tak naši pozici lídra i do budoucnosti.

Naše strategické priority

Henkel-2020+_Czech
Podpora růstu

Klíčovou strategickou prioritou společnosti Henkel bude podpora růstu na vyspělých a rozvíjejících se trzích. Společnost zahájí celou řadu cílených iniciativ zaměřených na zajištění lepšího zapojení zákazníků a spotřebitelů, další posílení předních značek a technologií, rozvoj lákavých inovací a služeb a podchycení nových zdrojů růstu.

Lepší zapojení zákazníků a spotřebitelů

Lepší zapojení zákazníků a spotřebitelů znamená, že společnost Henkel chce posílit růst obchodu s nejdůležitějšími zákazníky prostřednictvím zintenzivnění vzájemných vztahů a chce, aby růst obchodu s těmito zákazníky ve všech třech divizích překonal úroveň růstu trhu. Toho lze docílit nejen postupnou změnou orientace na přesné potřeby zákazníka a spotřebitele, ale i realizací podrobných plánů na zapojení zákazníků a spotřebitelů, kterých se zúčastní všechny úrovně organizace. Henkel chce mimoto mnohem lépe využívat růstové příležitosti tím, že bude reagovat na potřeby konkrétních cílových skupin přizpůsobením svých produktů, služeb a inovací.

Přední značky a technologie

Henkel rovněž plánuje dále posilovat své přední značky a technologie a zvyšovat obrat svých nejvýkonnějších globálních, ale i hlavních místních značek: obrat z 10 nejdůležitějších značek by měl do roku 2020 dosáhnout 75 % tržeb skupiny. Hnací silou tohoto úsilí budou cílené investice do posilování hlavních značek společnosti, získání konkurenční výhody prostřednictvím využití nových technologií a vývoj přizpůsobených produktů a řešení pro různá průmyslová odvětví.

Úžasné inovace a služby

Růst se bude rovněž opírat o průběžné posilování schopnosti společnosti Henkel přinášet lákavé inovace a služby. Díky tomu se bude moci odlišit na vysoce konkurenčních trzích a posunout svou orientaci z výrobků na řešení. Díky tomu bude moci nabízet více diferenciované výrobky a služby pro spotřebitele i průmysl. Do roku 2020 chce společnost zvýšit množství svých inovací a zároveň posílit podíl svých nejlepších inovací na celkovém obratu. Ve snaze povzbudit inovační potenciál a vytvořit příležitosti pro zapojení zákazníků vybuduje společnost v Düsseldorfu a Šanghaji nová inovační centra pro divizi Adhesive Technologies a zároveň rozšíří nabídku služeb a modelů ve všech svých divizích. Půjde mimo jiné o konzultační služby či technické poradenství pro průmyslové a profesionální zákazníky ale také o digitální služby ve spotřebitelských oblastech, jako jsou on-line platformy pro objednání do vlasového studia, abonentní modely nebo automatické přeobjednání.

Nové zdroje růstu

Další součástí strategického zaměření na zvyšování růstu v hlavní oblasti podnikání bude hledání nových zdrojů růstu, k nimž patří například pronikání na nové trhy či zaplňování „bílých míst“ na vyspělých i rozvíjejících se trzích. Cílené akvizice pomohou doplnit portfolio společnosti, posílit její pozici na atraktivních trzích a kategoriích a proniknout do sousedních kategorií. Henkel dále zřídí speciální fond rizikového kapitálu operující s prostředky ve výši až 150 mil. eur určenými na investice do start-upů s konkrétním digitálním a technologickým zaměřením. Jakkoli společnost podporuje organický růst, budou nedílnou součástí strategie dalšího posilování jejího portfolia také fúze a akvizice.

 

Urychlení digitalizace

 

Pomůže společnosti úspěšně rozvíjet její činnost, posilovat vztahy se zákazníky a spotřebiteli, optimalizovat procesy a transformovat celou organizaci. Do roku 2020 společnost zahájí řadu iniciativ zaměřených na digitalizaci činností, využití projektů v rámci průmyslu 4.0 a transformaci organizace.

Podpora digitalizace podnikání

V rámci podpory digitalizace podnikání chce společnost digitalizovat celou oblast styku se zákazníky, spotřebiteli, obchodními partnery a dodavateli spolu s celým hodnotovým řetězcem ve svých spotřebitelských i průmyslových divizích. „Digitálně vytvářený“ obrat by se měl do roku 2020 zdvojnásobit a dosáhnout více než 4 miliard eur. Ve svých spotřebitelských divizích společnost například plánuje rozšířit dosah pomocí „vícekanálové“ nabídky propojující platformy e-komerce s tradičním maloobchodem, vyvinout a zavést nové digitální platformy a výrazně rozšířit využívání digitálních médií.

Využití průmyslu 4.0

Henkel také využije tzv. průmysl 4.0 k lepšímu plánování, zajišťování zdrojů, výrobě a dodávce svých výrobků a řešení. Digitalizace integrovaného globálního dodavatelského řetězce pomůže zvýšit úroveň služeb pro zákazníky, zlepší využití výrobních závodů, zkvalitní výrobní a logistické procesy a bude mít přínos i v oblasti udržitelného rozvoje společnosti. 

e-tranformace organizace

Úspěšnost digitalizace ve společnosti Henkel bude záviset na schopnostech jejích zaměstnanců i na tom, jak se jim podaří transformovat organizaci při využití rychlých testovacích projektů. V rámci podpory této změny společnost rozšíří své vzdělávací a rozvojové programy. Navíc nově vznikne pozice ředitele pro digitalizaci, pod nějž budou spadat všechny divize.

 

Zvýšení agility

 

Na vysoce nestálých trzích a v dynamicky se měnícím podnikatelském prostředí bude zvýšení agility organizace zásadním faktorem budoucího úspěchu společnosti Henkel. Součástí toho musejí být aktivní týmy s rozsáhlými pravomocemi, zkrácení doby nutné k uvedení nových výrobků na trh a inteligentní a zjednodušené procesy.

Aktivní týmy s rozsáhlými pravomocemi

Ve snaze vytvořit agilnější organizaci s aktivními týmy s rozsáhlými pravomocemi chce společnost podporovat podnikatelského ducha svých zaměstnanců, posilovat otevřenost vůči změnám, vést k adaptabilitě a rozšířit rozhodovací pravomoci zaměstnanců. To vše bude vycházet ze silné kultury výkonnosti společnosti Henkel, podepřené otevřenou zpětnou vazbou a oceňováním a odměňováním vynikajících výsledků.

Zkrácení doby nutné k uvedení nových výrobků na trh

V rámci snahy o zkrácení doby nutné k uvedení nových výrobků na trh chce společnost zkrátit dobu přípravy inovací tím, že bude lépe předvídat potřeby zákazníků a spotřebitelů. Například v divizích Laundry & Home Care a Beauty Care chce společnost zkrátit zaváděcí časy o 30 procent. Společnost chce kromě toho urychlit vstup nových výrobků na trh i pronikání na nové trhy.

Inteligentní jednoduchost

Henkel bude prosazovat tzv. „inteligentní jednoduchost“, která přispěje k vyšší agilitě organizace prostřednictvím zavedení pružných podnikových modelů přizpůsobených dynamickým trhům a také optimalizací pracovních postupů a procesů.

 

 

Finanční zajištění růstu

 

Aby společnost zajistila finanční prostředky pro růst, prosadí nové přístupy směřující k optimalizaci rozdělování zdrojů, zaměření na revenue management, dalšímu zvyšování efektivity v interních strukturách a průběžnému rozšiřování organizace globálního dodavatelského řetězce. Tyto iniciativy společně přispějí k dalšímu zvýšení ziskovosti a umožní společnosti financovat její růstové ambice do roku 2020 i v nadcházejících letech.

Rozdělování zdrojů vedoucí k tvorbě hodnot

Rozdělování zdrojů vedoucí k tvorbě hodnot pomůže dále optimalizovat řízení nákladů díky zvýšené celosvětové transparentnosti rozpočtu ve všech definovaných nákladových kategoriích a rovněž zlepšenou alokací rozpočtu.

Revenue management

Revenue management umožní zvýšit efektivitu propagačních aktivit společnosti. To bude mimo jiné zahrnovat využívání exkluzivních znalostí o spotřebitelích a zákaznících nebo rozšiřování stávajících či vývoj nových kategorií s retailovými partnery.

Co nejefektivnější struktury

Společnost bude také neustále pracovat na zavádění co nejefektivnějších struktur, například prostřednictvím průběžné transformace svých center sdílených služeb, která pro všechny divize zajišťují vysoce standardizovaným a digitalizovaným způsobem širokou škálu procesů. Společnost bude také pokračovat v optimalizaci a konsolidaci své světové výrobní a skladové základny.

ONE! globální dodavatelský řetězec

Po úspěšném spuštění v Evropě a vybudování uzlů v Evropě a Asii dojde k zavedení organizace integrovaného Globálního dodavatelského řetězce ve všech regionech.

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU